ตารางรายปี รายงานการคลอดและการป่วย/การตาย ของมารดาและทารก


รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564 2565 2566 T NT All
T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All
กรุณากรอกข้อมูลแต่ละหัวข้อ โดยแยก สัญชาติไทย และไม่ใช่สัญชาติไทย หากไม่มีข้อมูลให้เติมเลข 0 สามารถกดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนช่องต่อไปได้
1. จำนวนทารกเกิดทั้งหมด คน 2722 2722 1099 1099 102 65 167
1.1 ----------- สัญชาติไทย คน 2274 2274 672 672 70 63 133
1.2 -----------ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 448 448 427 427 32 2 34
2. จำนวนทารกเกิดมีชีพ คน 2705 2705 1087 1087 102 58 160
2.1 ----------- สัญชาติไทย คน 2260 2260 665 665 70 56 126
2.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 445 445 422 422 32 2 34
3. จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) คน 10 10 1 1
3.1 ----------- สัญชาติไทย คน 10 10 1 1
3.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
4. จำนวน antepartum stillbirth (≥ 24 wk) คน 9 9 1 1
4.1 ----------- สัญชาติไทย คน 9 9 1 1
4.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
5. จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) คน 1 1
5.1 -----------สัญชาติไทย คน 1 1
5.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
6. จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) คน 13 13 10 10
6.1 ----------สัญชาติไทย คน 12 12 6 6
6.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1 4 4
7. จำนวน antepartum stillbirth (≥ 28 wk) คน 8 8 10 10
7.1 ----------- สัญชาติไทย คน 7 7 6 6
7.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1 4 4
8. จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) คน 1 1 2 2 1 1
8.1 ----------- สัญชาติไทย คน 1 1 2 2 1 1
8.2 -----------ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
9. จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) คน 14 14 6 6
9.1 ----------- สัญชาติไทย คน 13 13 1 1
9.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1 5 5
10. จำนวน Neonatal death (0-28 วัน) คน 14 14 5 5
10.1 ----------- สัญชาติไทย คน 13 13 1 1
10.2----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1 4 4
11. จำนวนมารดาตาย คน 3 3
11.1 ----------- สัญชาติไทย คน 2 2
11.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1
12. จำนวนการผ่าคลอด คน 1175 1175 456 456
12.1 ---------- สัญชาติไทย คน 1000 1000 241 241
12.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 175 175 215 215
13. จำนวนการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด คน 37 37 16 16 4 4
13.1 -----------สัญชาติไทย คน 29 29 8 8 3 3
13.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 8 8 8 8 1 1
14. จำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (< 2,500 g) คน 230 230 140 140 7 2 9
14.1 ----------- สัญชาติไทย คน 172 172 76 76 5 1 6
14.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 58 58 64 64 2 1 3
15. จำนวนทารกคลอดก่อนกำหนด (< 37 สัปดาห์) คน 207 207 81 81 6 6
15.1 ----------- สัญชาติไทย คน 170 170 42 42 4 4
15.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 37 37 39 39 2 2
ส่วนที่ 2 ผลการประมวลผลข้อมูล ทั้งหมด (รวมสัญชาติไทย+ไม่ใช่สัญชาติไทย) คน
2_1. อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 1.70 0.85 41.67 20.84
2_2. ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 11.13 5.57 33.33 16.67
2_3. ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 7.14 3.57
2_4. อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 8.76 4.38 6.09 3.05
2_5. ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 14.46 7.23 43.06 21.53
2_6. ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 7.14 3.57 12.50 6.25 33.33 16.67
2_7. อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 2.38 1.19 2.93 1.47
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย 24 24 7 7
2_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 4.06 2.03 11.22 5.61
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย 27 27 16 16
2_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 10.18 5.09 7.48 3.74
2_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 2.16 1.08 2.65 1.33
2_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 77.26 38.63
2_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 24.05 12.03 26.30 13.15
2_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 1.15 0.58 0.72 0.36 8.57 4.29
2_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 10.90 5.45 9.24 4.62 9.54 13.25 11.40
2_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 17.53 8.77 5.44 2.72 10.28 5.14
ส่วนที่ 3 ผลการประมวลผลข้อมูล เฉพาะสัญชาติไทย
3_1 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 2.05 1.03 41.67 20.84
3_2 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 11.13 5.57 33.33 16.67
3_3 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 7.14 3.57
3_4 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 9.16 4.58 8.02 4.01
3_5 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 14.46 7.23 40.83 20.42
3_6 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 7.14 3.57 18.75 9.38 33.33 16.67
3_7 อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 2.50 1.25 3.40 1.70
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย 23 23 2 2
3_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 4.54 2.27 45.03 22.52
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย 25 25 7 7
3_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 10.65 5.33 7.09 3.55
3_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 2.28 1.14 3.40 1.70
3_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 113.38 56.69
3_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 24.55 12.28 24.93 12.47
3_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 1.11 0.56 0.54 0.27 15.00 7.50
3_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 10.83 5.42 9.13 4.57 11.59 9.33 10.46
3_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 17.80 8.90 4.97 2.49 12.81 6.41
ส่วนที่ 4 ผลการประมวลผลข้อมูล เฉพาะไม่ใช่สัญชาติไทย
4_1 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ)
4_2 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ
4_3 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ
4_4 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.74 0.37 9.36 4.68
4_5 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 7.14 3.57 55.55 27.78
4_6 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ
4_7 อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.77 0.39 7.35 3.68
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย 1 1 5 5
4_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.74 0.37 7.24 3.62
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย 2 2 9 9
4_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 1.49 0.75 14.25 7.13
4_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.77 0.39 6.65 3.33
4_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 69.40 34.70
4_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 17.97 8.99 24.33 12.17
4_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 1.86 0.93 1.53 0.77 12.50 6.25
4_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 3.67 1.84 6.37 3.19 16.08 25.00 20.54
4_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 4.50 2.25 4.19 2.10 9.83 4.92