ตารางรายเดือน ระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก (ก 2)


รายการ หน่วย 2565 2566 T NT All
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All
.............แผนกฝากครรภ์............................................................. คน
1. ข้อมูลทั่วไปการเฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
1.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายเก่า ครั้ง 5390 647 6037 5059 586 5645 4896 604 5500 4752 398 5150 4968 569 5537 5403 644 6047 4749 652 5401 5106 621 5727 4731 646 5377 4224 323 4547 3495 310 3805 8490 513 9003
1.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 745 115 860 722 119 841 701 123 824 677 63 740 707 86 793 867 136 1003 665 79 744 730 124 854 706 117 823 524 50 574 479 50 529 2033 444 2477
1.3ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (เก็บที่ ANC) คน 574 72 646 493 56 549 495 68 563 487 27 514 524 35 559 611 76 687 461 40 501 520 56 576 471 72 543 325 26 351 350 28 378 1232 175 1407
1.3.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรก ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 56.22 20.84 38.53 63.05 23.86 43.46 59.00 23.73 41.37 65.81 17.69 41.75 67.46 15.17 41.32 62.49 25.23 43.86 59.35 12.88 36.12 66.27 17.51 41.89 61.59 34.77 48.18 59.55 17.36 38.46 56.62 16.45 36.54 54.60 19.79 37.20
1.4 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 101 22 123 84 7 91 83 8 91 67 4 71 75 10 85 102 9 111 81 5 86 65 9 74 79 6 85 54 0 54 78 5 83 284 61 345
1.4.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปี(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 11.08 3.70 7.39 12.28 5.14 8.71 9.55 2.09 5.82 10.72 1.50 6.11 11.84 5.45 8.65 16.03 4.07 10.05 9.46 1.91 5.69 8.21 4.04 6.13 13.05 1.06 7.06 11.05 0.00 5.53 14.07 4.25 9.16 8.59 5.21 6.90
1.5 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (ตั้งครรภ์ซ้ำ) คน 6 1 7 9 0 9 12 1 13 7 0 7 5 1 6 14 0 14 10 1 11 11 3 14 8 1 9 6 1 7 19 0 19 66 15 81
1.5.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ซ้ำ(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 0.56 0.51 0.54 0.80 0.00 0.40 1.47 0.04 0.76 0.76 0.00 0.38 0.96 0.54 0.75 1.52 0.00 0.76 1.11 0.08 0.60 1.91 1.56 1.74 1.92 0.06 0.99 0.74 0.88 0.81 2.20 0.00 1.10 1.15 2.97 2.06
1.6 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 151 21 172 99 17 116 102 10 112 106 6 112 99 16 115 143 15 158 94 14 108 125 14 139 100 13 113 75 6 81 60 7 67 180 24 204
1.6.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 11.96 7.64 9.80 13.70 6.81 10.26 15.98 4.38 10.18 12.41 1.95 7.18 9.84 7.50 8.67 12.70 3.27 7.99 11.86 8.90 10.38 14.51 4.00 9.26 12.61 3.81 8.21 11.96 2.19 7.08 9.60 4.53 7.07 9.37 2.21 5.79
1.7 การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ คน
1.7.1 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติอดีต)
1.7.1.1 เคยมีทารกตายในครรภ์หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก) ครั้ง 2 0 2 4 0 4 1 2 3 2 2 4 4 1 5 5 2 7 1 0 1 4 0 4 2 1 3 3 0 3 5 0 5 5 0 5
1.7.1.2 เคยแท้ง 3 ครั้ง ติดต่อกันหรือมากกว่าติดต่อกัน คน 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 2 3 1 0 1 1 0 1
1.7.1.3 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักน้อยกว่า2,500 กรัม หรือคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37สัปดาห์ คน 16 3 19 14 3 17 23 1 24 19 3 22 22 3 25 29 6 35 12 1 13 19 4 23 20 5 25 12 0 12 8 2 10 20 5 25
1.7.1.4 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม คน 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 9 1 10 1 0 1 4 0 4 14 1 15 1 0 1
1.7.1.5 เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ คน 2 1 3 3 1 4 6 1 7 9 1 10 6 1 7 9 1 10 5 0 5 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2
1.7.1.6 เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เช่น เนื้องอกมดลูก ผ่าตัดคลอด ผูกปากมดลูก ฯลฯ คน 55 2 57 60 4 64 72 3 75 69 1 70 61 5 66 60 7 67 47 1 48 52 1 53 63 3 66 55 2 57 39 0 39 88 15 103
1.7.1.7 ครรภ์แฝด คน 3 0 3 2 0 2 2 1 3 1 0 1 3 0 3 4 0 4 1 1 2 3 1 4 3 0 3 2 0 2 2 1 3
1.8 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติทางอายุรกรรม)
1.8.1 โลหิตจาง คน 29 2 31 26 7 33 26 3 29 16 4 20 30 6 36 20 3 23 49 1 50 30 1 31 38 0 38 14 0 14 13 0 13 49 1 50
1.8.2 โรคเบาหวาน คน 12 3 15 27 1 28 14 2 16 18 4 22 21 2 23 19 2 21 24 0 24 8 0 8 20 0 20 9 0 9 11 1 12 14 0 14
1.8.3 โรคไต คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1.8.4 โรคหัวใจ คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 5 0 5 2 0 2 1 0 1 1 0 1 3 1 4
1.8.5 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 19 0 19 12 0 12 23 2 25 14 0 14 7 0 7 19 10 29 27 1 28 7 20 27 19 1 20 29 4 33 23 1 24 22 3 25
1.8.6 โรคอายุรกรรม อื่นๆ เช่น ไทรอยด์ SLE คน 12 2 14 13 2 15 19 1 20 14 0 14 15 0 15 16 0 16 16 0 16 21 0 21 17 0 17 12 0 12 12 0 12 38 4 42
2. ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
2.1 เจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 526 68 594 661 103 764 749 126 875 636 61 697 663 79 742 874 135 1009 748 105 853 705 122 827 668 117 785 497 50 547 489 60 549 1956 432 2388
2.1.1 ร้อยละการเจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 73.36 36.73 55.05 87.66 56.52 72.09 108.55 44.19 76.37 85.52 34.09 59.81 81.50 32.61 57.06 111.85 43.18 77.52 87.27 34.26 60.77 85.31 40.48 62.90 86.36 37.21 61.79 90.09 36.84 63.47 82.11 30.89 56.50 79.99 35.95 57.97
2.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 93 12 105 101 17 118 79 23 102 76 8 84 82 16 98 110 29 139 132 21 153 136 30 166 132 21 153 101 11 112 68 8 76 170 41 211
2.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 11.51 7.64 9.58 10.54 9.86 10.20 9.46 4.35 6.91 8.88 4.45 6.67 11.13 6.54 8.84 12.75 9.20 10.98 13.48 6.84 10.16 14.73 10.74 12.74 15.73 7.16 11.45 18.10 9.55 13.83 11.02 3.89 7.46 11.07 2.33 6.70
2.3 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 2 ในอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์ คน 462 43 505 492 59 551 537 78 615 475 36 511 454 47 501 578 96 674 486 70 556 496 86 582 485 66 551 436 42 478 418 23 441 1443 254 1697
2.4 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 102 10 112 100 14 114 121 11 132 98 6 104 92 9 101 106 11 117 97 6 103 94 12 106 66 10 76 87 4 91 72 6 78 200 17 217
2.4.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 12.72 5.95 9.34 17.89 9.63 13.76 12.20 2.91 7.56 13.72 4.51 9.12 14.65 4.21 9.43 14.02 8.15 11.09 14.38 1.22 7.80 31.98 7.02 19.50 10.30 5.35 7.83 43.95 4.34 24.15 9.28 11.22 10.25 11.10 3.49 7.30
2.5 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 3 ในอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ (ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0 /หน่วยงานที่เจาะที่ห้องคลอดให้บันทึกหัวข้อห้องคลอด ข้อ 7.7) คน 44 3 47 72 4 76 34 0 34 33 0 33 53 4 57 42 4 46 33 1 34 37 1 38 38 1 39 79 5 84 35 0 35 26 0 26
2.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 8 0 8 14 0 14 10 0 10 15 0 15 6 0 6 8 1 9 5 0 5 5 0 5 9 0 9 5 0 5 9 1 10 7 0 7
2.6.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. เป้าหมาย น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 4.56 0.00 2.28 15.36 0.00 7.68 6.06 0.00 3.03 21.27 0.00 10.64 5.20 0.00 2.60 2.71 2.27 2.49 3.79 0.00 1.90 5.68 0.00 2.84 8.25 0.00 4.13 1.81 0.00 0.91 8.37 2.44 5.41 8.55 0.00 4.28
2.7 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่ 1 และ 2 (ในรายเดียวกัน) คน 22 3 25 20 4 24 17 1 18 22 3 25 21 2 23 24 4 28 11 1 12 19 3 22 16 2 18 20 2 22 10 1 11 10 3 13
2.8 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางทั้ง 3 ครั้ง (ในรายเดียวกัน/ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0) คน 4 0 4 4 0 4 7 0 7 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4
3. ข้อมูลเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV
3.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV คน 541 69 610 693 102 795 680 125 805 668 62 730 690 79 769 888 135 1023 630 72 702 704 111 815 681 108 789 495 47 542 480 50 530 1465 251 1716
3.1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV ร้อยละ 75.22 38.78 57.00 86.23 54.35 70.29 89.45 42.64 66.05 85.85 35.23 60.54 79.66 32.61 56.14 112.12 43.18 77.65 78.44 31.82 55.13 80.95 35.71 58.33 85.35 34.88 60.12 86.92 34.21 60.57 80.98 25.20 53.09 74.80 30.56 52.68
3.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV คน 5 0 5 11 4 15 6 0 6 12 0 12 5 0 5 4 0 4 29 1 30 3 0 3 4 0 4 4 0 4 66 4 70 5 0 5
3.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 0.67 0.00 0.34 2.65 2.17 2.41 0.60 0.00 0.30 2.91 0.00 1.46 0.32 0.00 0.16 0.52 0.00 0.26 2.63 2.27 2.45 0.17 0.00 0.09 0.27 0.00 0.14 0.34 0.00 0.17 4.88 2.44 3.66 2.85 0.00 1.43
3.3 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV โดยทราบผลเลือดมาก่อน คน 6 0 6 1 0 1 1 0 1 4 0 4 3 0 3 4 1 5 4 0 4 3 0 3 6 0 6 3 0 3 2 0 2 7 1 8
4. การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน โรคธาลัสซีเมีย
4.1 หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจคัดกรองทั้งหมด / รับคำปรึกษา และได้รับการตรวจเลือด คน 511 69 580 651 94 745 678 127 805 651 62 713 663 78 741 856 135 991 624 79 703 705 122 827 667 117 784 494 80 574 482 50 532 1516 252 1768
4.2 หญิงตั้งครรภ์ตรวจ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 142 20 162 169 19 188 160 21 181 138 19 157 150 21 171 194 39 233 163 20 183 238 40 278 216 38 254 140 18 158 150 6 156 375 65 440
4.3 สามีของหญิงตั้งครรภ์ที่ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ได้รับการตรวจฯ คน 133 18 151 248 14 262 128 16 144 134 17 151 135 20 155 163 23 186 109 11 120 201 21 222 175 21 196 106 11 117 141 8 149 303 45 348
4.4 สามีมีผลคัดกรองธาลัสซีเมีย positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 56 9 65 83 6 89 86 12 98 70 12 82 72 5 77 86 10 96 44 6 50 71 9 80 83 9 92 43 5 48 49 4 53 131 44 175
4.5 ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะฯ ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ร้อยละ 20.13 14.92 17.53 33.13 9.17 21.15 50.64 11.84 31.24 30.41 17.95 24.18 29.94 6.67 18.31 27.46 8.97 18.22 24.51 11.11 17.81 25.61 12.20 18.91 27.88 15.12 21.50 39.78 8.95 24.37 28.95 7.32 18.14 33.09 13.89 23.49
4.6 ส่งหญิงตั้งครรภ์และสามีไปตรวจ Hb.typing และ PCR for a thal 1 (คู่) คน 37 9 46 35 6 41 43 10 53 48 8 56 51 6 57 67 5 72 47 7 54 51 9 60 40 7 47 26 2 28 32 2 34 76 9 85
4.7 พบคู่เสี่ยง (คู่) *ชร.อาจเป็นของเดือนก่อนหน้า คน 14 1 15 25 1 26 17 0 17 16 1 17 14 1 15 16 1 17 13 1 14 18 0 18 11 1 12 8 0 8 5 1 6 11 0 11
4.8 ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปทำ PND (คน) คน 13 0 13 24 1 25 16 1 17 17 1 18 10 1 11 13 1 14 25 0 25 12 0 12 9 1 10 9 1 10 7 1 8 22 0 22
4.8.1 ชนิดของการทำ PND คน 26 0 26 25 1 26 15 2 17 17 0 17 20 1 21 30 1 31 19 0 19 23 0 23 9 1 10 11 0 11 11 1 12 26 0 26
4.8.1.1 CVS คน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
4.8.1.2 Amniocentesis คน 20 0 20 15 0 15 9 1 10 15 0 15 13 0 13 18 0 18 15 0 15 17 0 17 1 0 1 4 0 4 6 0 6 22 0 22
4.8.1.3. Cordocentesis คน 5 0 5 9 1 10 4 1 5 2 0 2 7 1 8 12 1 13 3 0 3 6 0 6 8 1 9 7 0 7 5 1 6 4 0 4
4.8.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทำ PND (คน) คน 4 0 4 13 2 15 6 1 7 5 4 9 2 0 2 2 0 2 8 2 10 5 0 5 5 0 5 2 0 2 8 1 9
4.8.2.1 เนื่องจากฝากครรภ์อายุครรภ์มาก คน 3 1 4 1 1 2 2 0 2 1 0 1 8 1 9 3 0 3 5 0 5 2 0 2 7 0 7
4.8.2.2 ทราบข้อมูลแต่ปฏิเสธการทำ PND คน 3 0 3 10 1 11 4 1 5 3 2 5 1 0 1 1 0 1
4.8.2.3 ตามไม่ได้ ย้ายที่อยู่ คน
4.8.2.4 อื่นๆ คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 2
4.9 จำนวนทารกในครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียกี่คน (คน) คน 4 0 4 6 0 6 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 6 0 6 3 0 3 1 1 2 2 0 2 2 0 2
4..9.1 Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1
4.9.2 B-thalassemia Major คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4.9.3 B-thalassemia / Hb.E คน 1 0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4 2 0 2 1 0 1 1 0 1
4.10 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ในจังหวัด คน 3 0 3 3 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
4.10.1 ทารกเป็น Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
4.10.2 ทารกเป็น ฺB-thalassemia Major คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4.10.3 ทารกเป็น B-thalassemia / Hb.E คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4.11 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ต่างจังหวัด คน 1 0 1
4.12 พบเด็ก 0 - 1 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน
4.13 พบเด็กอายุมากกว่า 1 - 5 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 0 1
4.14 พบเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 0 1
5. การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการมีบุตร Down’s Syndrom
5.1 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจ QT ทุกกลุ่มอายุ (คน) คน 554 1 555 548 0 548 513 2 515 575 1 576 601 2 603 588 1 589 649 0 649 682 4 686 606 5 611 500 1 501 452 0 452 792 33 825
5.1.1.เสี่ยงสูง คน 42 0 42 48 0 48 28 1 29 34 0 34 43 0 43 72 0 72 36 0 36 58 0 58 40 0 40 39 0 39 28 0 28 46 2 48
5.1.2.เสี่ยงต่ำ คน 512 1 513 500 0 500 485 1 486 541 1 542 558 2 560 516 1 517 613 0 613 624 4 628 566 5 571 461 1 462 424 0 424 746 31 777
5.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงอายุ >= 35 ปี คน 99 0 99 66 0 66 63 1 64 65 0 65 70 1 71 96 0 96 79 0 79 92 0 92 101 0 101 74 0 74 58 0 58 100 6 106
5.2.1 เสี่ยงสูง คน 20 0 20 16 0 16 13 0 13 13 0 13 16 0 16 19 0 19 16 0 16 24 0 24 17 0 17 19 0 19 11 0 11 18 1 19
5.2.2 เสี่ยงต่ำ คน 83 0 83 61 0 61 58 1 59 64 0 64 58 1 59 85 0 85 65 0 65 68 0 68 84 0 84 55 0 55 47 0 47 82 5 87
5.3 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงคัดกรองอายุ < 35 ปี คน 454 0 454 459 0 459 408 0 408 452 0 452 483 1 484 449 0 449 500 1 501 543 4 547 465 3 468 408 0 408 348 0 348 700 27 727
5.3.1 เสี่ยงสูง คน 22 0 22 22 0 22 11 0 11 17 0 17 21 0 21 35 0 35 16 0 16 94 0 94 23 0 23 56 0 56 8 0 8 30 1 31
5.3.2 เสี่ยงต่ำ คน 432 0 432 437 0 437 397 0 397 435 0 435 462 1 463 414 0 414 484 1 485 449 4 453 442 3 445 352 0 352 340 0 340 670 26 696
5.4 Hi-Risk ทำ Amniocentesis คน 29 0 29 41 0 41 27 0 27 21 0 21 35 0 35 43 0 43 31 0 31 42 0 42 24 0 24 34 0 34 22 0 22 43 2 45
5.5 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง (คน) คน 25 0 25 25 0 25 17 1 18 25 0 25 26 2 28 41 0 41 26 0 26 37 0 37 21 0 21 34 0 34 16 0 16 30 2 32
5.5.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง ร้อยละ 6.41 0.00 3.21 3.78 0.00 1.89 2.61 1.16 1.89 2.98 0.00 1.49 4.06 2.17 3.12 5.06 0.00 2.53 3.39 0.00 1.70 4.21 0.00 2.11 2.31 0.00 1.16 2.55 0.00 1.28 2.72 0.00 1.36 2.81 0.17 1.49
5.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีการตรวจ NIPT อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป คน 5 0 5 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 1 2 7 0 7 5 0 5 1 0 1 2 0 2 2 0 2
5.6.1 เสี่ยงสูง คน 2 0 2 1 0 1
5.6.2 เสี่ยงต่ำ คน 5 0 5 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 1 2 5 0 5 5 0 5 1 0 1 1 0 1 2 0 2
5.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลตรวจ NIPT เสี่ยงสูง (คน) คน 1 0 1 2 0 2
5.7.1 ร้อยละญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ NIPT เสี่ยงสูง คน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.8 ทำ PND คน 29 0 29 48 0 48 22 0 22 32 0 32 29 0 29 48 0 48 21 0 21 33 0 33 26 0 26 15 0 15 13 0 13 5 0 5
5.8.1 ทำ PND ผลปกติ คน 28 0 28 40 0 40 22 0 22 32 0 32 28 0 28 42 0 42 17 0 17 32 0 32 23 0 23 14 0 14 12 0 12 5 0 5
5.8.2 ทำ PND ผลผิดปกติ คน 1 0 1 8 0 8 1 0 1 6 0 6 4 0 4 1 0 1 3 0 3 1 0 1 1 0 1
5.9 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการการวินิจฉัยเป็น Down’s Syndrom (ทุกวิธี) คน 11 0 11 7 0 7 50 0 50 5 0 5 1 0 1 2 0 2 4 0 4 9 0 9 9 0 9 10 0 10 200 0 200
5.10 พบทารกในครรภ์เป็น Down’s Syndrom (คน) คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1
5.10.1 ทารกที่เป็น Down’s Syndrom ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1
5.10.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่พบทารกที่เป็น Down’s Syndrom แต่สมัครใจไม่ยุติการตั้งครรภ์ คน 1 0 1
5.11 พบเด็ก Down’s Syndrom รายใหม่ (คน) คน 1 0 1
5.12 ผลการตรวจ T13,T18 เป็นความเสี่ยงสูง คน 2 0 2 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6. ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันของหญิงตั้งครรภ์
6.1 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
6.1.1 ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ (Hypertensive Disorder in Pregnancy) คน 2 0 2 1 0 1 2 1 3 1 0 1 2 0 2 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 23 0 23
6.1.1.1 eclampsia 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6.1.1.2 severe pre eclampsia 1 1 2 3 0 3 1 0 1 1 0 1 22 0 22
6.1.2 ante partum heamorrhage คน 1 0 1 3 0 3 2 0 2 1 0 1
6.1.3 น้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์ คน 3 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 20 0 20
6.1.4 เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด คน 5 0 5 2 0 2 10 0 10 8 2 10 3 0 3 2 0 2 4 0 4 1 0 1 6 0 6 4 0 4 15 0 15
6.1.5 เป็นไข้ระหว่างตั้งครรภ์ คน 1 0 1 1 0 1 8 0 8
6.1.6 อื่นๆ คน 1 0 1 3 2 5 1 0 1 4 0 4 7 0 7 6 0 6 3 0 3 2 0 2 5 0 5 2 0 2 7 0 7
6.2 ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
6.2.1 โรคเบาหวาน คน 34 2 36 48 1 49 34 3 37 43 0 43 52 2 54 44 2 46 53 1 54 45 2 47 88 2 90 37 0 37 61 1 62 179 2 181
6.2.1.1 ก่อนตั้งครรภ์ คน 2 0 2 6 0 6 2 1 3 3 0 3 2 0 2 4 1 5 4 0 4 10 0 10 9 2 11 1 0 1 3 0 3 13 0 13
6.2.1.2 ขณะตั้งครรภ์ คน 32 2 34 42 1 43 32 2 34 40 0 40 50 2 52 40 1 41 49 1 50 35 2 37 79 0 79 36 0 36 58 1 59 166 2 168
6.2.2 Chronic Hypertension คน 5 0 5 4 0 4 8 0 8 9 1 10 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5 8 0 8 10 0 10 8 0 8 39 2 41
6.2.3 โรคไทรอยด์ คน 10 0 10 4 1 5 13 1 14 6 0 6 10 0 10 11 0 11 3 0 3 5 0 5 9 0 9 5 0 5 8 0 8 22 1 23
6.2.4 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คน 7 0 7 3 0 3 15 0 15 6 0 6 12 0 12 10 0 10 7 0 7 1 0 1 13 2 15 12 1 13 24 3 27 7 0 7
6.2.5 โรคหัวใจ คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 5 0 5 1 0 1 1 0 1 3 1 4
6.2.6 Asthma คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2
6.2.7 SLE คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2
6.2.8 epilepsy คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1 3 2 0 2
6.2.9 condyloma คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6.2.10 anemia คน 41 3 44 32 5 37 35 3 38 26 3 29 23 1 24 33 2 35 21 0 21 28 4 32 82 0 82 67 1 68 33 3 36 20 0 20
6.2.11 thrombocytopenia คน 1 0 1 1 0 1 5 0 5
6.2.12 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 1 0 1 2 0 2 16 3 19 12 0 12 11 0 11 9 0 9 23 0 23 17 0 17 11 0 11 14 2 16 23 4 27 9 3 12
6.2.13 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะจิตเวช คน 1 0 1 1 0 1 5 0 5 4 0 4 1 0 1 6 0 6 4 0 4 6 2 8
6.3 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบอื่นๆ
6.3.1 HBsAg positive คน 8 6 14 14 3 17 14 7 21 16 5 21 16 4 20 13 3 16 14 1 15 14 6 20 21 6 27 1 5 6 12 2 14 28 15 43
6.3.2 Rh negative คน 1 0 1 3 2 5 1 1 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
6.3.3 Syphilis คน 3 1 4 6 1 7 11 3 14 12 1 13 8 1 9 9 1 10 5 0 5 11 0 11 12 1 13 4 1 5 8 1 9 20 0 20
.............. แผนกห้องคลอด...........................
7. ข้อมูลทั่วไปของหญิงคลอดบุตร (เก็บที่ห้องคลอด)
7.1 จำนวนมารดาที่คลอดทั้งหมด (คลอดปกติ + คลอดผิดปกติ)(คน) คน 915 54 969 809 67 876 737 32 769 653 55 708 718 69 787 803 69 872 675 58 733 769 48 817 527 93 620 688 64 752 577 73 650 2036 191 2227
7.2 คลอดที่บ้าน , คน 9 1 10 14 2 16 1 0 1 2 1 3 3 2 5 9 2 11 1 2 3 3 2 5 1 0 1 3 1 4 9 0 9
7.3 คลอดก่อนมาโรงพยาบาล คน 2 2 4 4 2 6 3 1 4 4 2 6 5 1 6 1 0 1 7 1 8 2 2 4 3 1 4 7 0 7 14 8 22
7.4 จำนวนมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ คน 480 24 504 425 43 468 508 41 549 392 26 418 340 27 367 463 55 518 345 22 367 414 16 430 357 62 419 339 27 366 311 39 350 1581 87 1668
7.4.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 40.67 15.28 27.98 40.09 21.84 30.97 213.81 67.77 140.79 41.33 9.44 25.39 40.20 10.49 25.35 47.31 12.92 30.12 37.88 10.44 24.16 42.26 5.90 24.08 49.68 23.14 36.41 37.18 15.35 26.27 106.26 22.21 64.24 61.21 13.31 37.26
7.5 จำนวนมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ คน 588 24 612 524 42 566 591 41 632 436 26 462 472 28 500 592 55 647 467 20 487 513 14 527 388 61 449 433 27 460 412 34 446 1710 88 1798
7.5.1 ร้อยละมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 41.82 15.28 28.55 40.27 19.67 29.97 212.49 67.77 140.13 40.19 9.44 24.82 40.16 10.61 25.39 46.14 12.92 29.53 38.79 10.09 24.44 40.86 4.56 22.71 48.28 20.82 34.55 35.71 15.35 25.53 36.16 10.01 23.09 64.93 13.34 39.14
7.6 จำนวนมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ คน 7 1 8 14 9 23 10 0 10 17 1 18 6 1 7 12 0 12 9 5 14 7 5 12 10 4 14 15 1 16 8 2 10 20 6 26
7.6.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ ร้อยละ 2.09 0.13 1.11 4.41 3.99 4.20 1.20 0.00 0.60 2.78 0.13 1.46 0.52 0.54 0.53 4.85 0.00 2.43 2.70 1.66 2.18 0.44 3.52 1.98 2.10 1.00 1.55 0.63 0.66 0.65 4.10 1.30 2.70 0.82 0.20 0.51
7.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 72 4 76 75 5 80 52 2 54 39 3 42 49 3 52 79 3 82 75 1 76 62 1 63 48 3 51 71 1 72 61 0 61 153 2 155
7.7.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 4.11 3.01 3.56 7.81 1.72 4.77 2.60 3.49 3.05 2.12 2.57 2.35 1.48 0.34 0.91 6.50 0.32 3.41 2.40 2.27 2.34 3.06 0.16 1.61 2.60 1.16 1.88 3.70 0.66 2.18 1.40 0.00 0.70 2.27 0.04 1.16
7.9 จำนวนมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks (คน) คน 79 5 84 79 8 87 53 2 55 51 3 54 51 4 55 50 2 52 50 6 56 90 9 99 39 9 48 60 6 66 36 5 41 106 16 122
7.9.1 ร้อยละมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks ร้อยละ 3.47 1.06 2.27 5.43 3.97 4.70 4.41 1.55 2.98 2.63 0.58 1.61 1.97 1.49 1.73 2.06 0.69 1.38 2.29 1.86 2.08 4.73 4.55 4.64 3.39 1.54 2.47 1.91 2.03 1.97 2.79 1.39 2.09 2.65 1.48 2.07
7.10 จำนวนการคลอดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) (การคลอดของเด็กแต่ละคน) คน 915 54 969 809 67 876 737 32 769 653 55 708 718 69 787 803 69 872 675 58 733 769 48 817 527 93 620 688 64 752 577 73 650 2036 191 2227
7.11 คลอดปกติ (คน) คน 532 49 581 460 57 517 385 27 412 406 41 447 381 54 435 432 62 494 354 48 402 416 42 458 302 76 378 350 45 395 324 55 379 1443 170 1613
7.12 คลอดผิดปกติ (คน) คน 383 5 388 349 10 359 352 5 357 247 14 261 337 15 352 371 7 378 322 10 332 353 6 359 225 17 242 338 19 357 253 18 271 593 21 614
7.12.1 ผ่าท้องคลอด คน 361 5 366 321 8 329 306 5 311 223 8 231 306 11 317 343 6 349 297 7 304 321 4 325 203 12 215 307 14 321 234 17 251 542 17 559
7.12.1.1 อัตรา ผ่าท้องคลอด ร้อยละ 6.64 1.02 3.83 7.22 2.17 4.70 6.80 1.29 4.05 5.46 1.10 3.28 7.22 2.07 4.65 7.40 0.65 4.03 7.23 0.92 4.08 7.87 0.71 4.29 5.89 1.34 3.62 8.16 3.02 5.59 6.56 4.01 5.29 9.43 5.29 7.36
7.12.2 ใคลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ (คน) คน 17 0 17 26 2 28 35 0 35 21 4 25 19 4 23 23 1 24 23 1 24 26 1 27 14 3 17 26 3 29 13 1 14 41 2 43
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ ร้อยละ 1.25 0.00 0.63 0.89 1.33 1.11 1.46 0.00 0.73 2.79 2.73 2.76 1.53 2.07 1.80 0.48 0.11 0.30 3.15 0.17 1.66 1.07 1.19 1.13 0.51 0.35 0.43 2.00 0.43 1.22 1.69 0.61 1.15 1.16 0.25 0.71
7.12.3 คลอดโดยใช้คีม (คน) คน 2 0 2 1 0 1 9 0 9 3 1 4 4 0 4 4 0 4 4 1 5 3 1 4 4 2 6 4 0 4 8 2 10
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.04 0.00 0.02 0.08 0.00 0.04 0.22 0.00 0.11 0.11 0.13 0.12 0.11 0.00 0.06 0.10 0.00 0.05 0.00 0.11 0.06 0.27 0.18 0.23 0.08 0.12 0.10 0.06 0.28 0.17 0.17 0.00 0.09 0.37 0.25 0.31
7.12.4 คลอดท่าก้น (คน) คน 3 0 3 1 0 1 2 0 2 8 0 8 1 0 1 2 1 3 2 0 2 5 1 6 1 0 1 2 0 2 2 0 2
7.12.4.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.08 0.00 0.04 0.04 0.00 0.02 0.33 0.00 0.17 0.00 0.28 0.14 0.16 0.00 0.08 0.05 0.00 0.03 0.58 0.11 0.35 0.18 0.00 0.09 1.35 0.12 0.74 0.06 0.00 0.03 0.03 0.00 0.02 0.03 0.00 0.02
7.13 สาเหตุของการผ่าท้องคลอด
7.13.1 CPD คน 97 0 97 81 5 86 95 3 98 50 3 53 84 3 87 98 2 100 70 0 70 81 0 81 51 3 54 89 4 93 67 6 73 166 2 168
7.13.2 แฝด คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 3 1 4 6 0 6 7 0 7 4 0 4 8 0 8 6 0 6 4 0 4 8 1 9
7.13.3 ท่าก้น คน 34 0 34 24 0 24 21 1 22 17 1 18 20 1 21 12 1 13 22 0 22 26 1 27 10 2 12 23 1 24 11 3 14 52 2 54
7.13.4 Previous C/S คน 86 4 90 59 3 62 69 2 71 70 1 71 103 2 105 98 3 101 99 5 104 103 2 105 70 3 73 108 1 109 94 6 100 228 4 232
7.13.5 Fetal Distress คน 18 0 18 20 0 20 19 0 19 10 0 10 16 0 16 6 0 6 12 1 13 20 1 21 14 0 14 15 0 15 1 0 1 12 0 12
7.13.6 มารดาต้องการ คน 5 0 5 6 0 6 4 0 4 1 0 1 4 0 4 5 0 5 1 0 1 3 0 3 7 0 7
7.13.7 อื่นๆ .. คน 52 0 52 65 0 65 55 0 55 61 2 63 55 2 57 48 0 48 78 1 79 78 0 78 53 5 58 59 3 62 48 2 50 146 25 171
7.14 ครรภ์แฝด / จำนวนเด็ก คน 5 0 5 2 0 2 5 0 5 3 0 3 9 0 9 7 0 7 5 0 5 8 2 10 6 0 6 4 0 4 14 1 15
7.15 จำนวนทารกแฝดทั้งหมด (คน) คน 6 0 6 2 0 2 6 0 6 4 0 4 12 0 12 10 0 10 6 0 6 16 2 18 12 0 12 8 0 8 20 2 22
7.16 จำนวนมารดาแท้ง คน 13 0 13 15 0 15 13 0 13 13 1 14 21 2 23 5 0 5 12 0 12 13 0 13 12 0 12 15 0 15 10 0 10 123 0 123
7.16.1 แท้งเอง (Spontaneous Abortion) คน 12 0 12 15 0 15 13 0 13 13 1 14 21 2 23 5 0 5 12 0 12 13 0 13 9 0 9 15 0 15 10 0 10 116 0 116
7.16.2 ทำแท้งสำเร็จ (Criminal Abortion) / Therapeutic Abortion) คน 1 0 1 3 0 3 7 0 7
7.16.3 RSA คน
7.17 จำนวนมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี ( คน ) (จำนวนต้องเท่ากับ 1+2+3) คน 60 6 66 75 17 92 66 5 71 47 7 54 50 4 54 44 12 56 47 3 50 56 6 62 50 9 59 64 4 68 38 5 43 182 17 199
7.17.1. มารดาอายุ < 15 ปี คน 4 1 5 7 3 10 8 1 9 3 1 4 1 0 1 3 1 4 1 0 1 2 0 2 2 0 2 3 1 4 2 0 2 12 1 13
7.17.2. มารดาอายุ 15 - 17 ปี (17 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 28 0 28 30 5 35 23 0 23 16 2 18 12 1 13 18 6 24 19 2 21 17 1 18 20 2 22 29 2 31 16 2 18 86 15 101
7.17.3. มารดาอายุ 18 - 19 ปี (19 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 28 5 33 38 9 47 35 4 39 28 4 32 37 3 40 23 5 28 27 1 28 37 5 42 28 7 35 32 1 33 20 3 23 84 1 85
7.17.4. มารดาอายุ ≥ 35 ปี คน 88 5 93 83 7 90 87 1 88 96 3 99 95 4 99 74 8 82 95 4 99 101 5 106 101 11 112 103 7 110 57 13 70 231 6 237
8. ข้อมูลทั่วไปของเด็กแรกเกิด (คลอดใน รพ. และนอก รพ.)
8.0 จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด (มีชีพ + ไร้ชีพ) คน 816 366 1182 824 82 906 597 25 622 669 56 725 608 64 672 501 78 579 528 47 575 539 44 583 398 83 481 537 66 603 467 73 540 1844 77 1921
8.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมด คน 823 366 1189 808 77 885 609 25 634 667 56 723 606 64 670 501 78 579 531 47 578 542 45 587 397 82 479 538 66 604 465 73 538 1834 75 1909
8.2 ทารกตายปริกำเนิด คน 6 0 6 17 5 22 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2 4 0 4 6 0 6 4 3 7 2 0 2 3 0 3 10 2 12
8.2.1 จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ ที่คลอดใน รพ คน 3 0 3 16 5 21 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2 3 0 3 5 0 5 1 1 2 1 0 1 2 0 2 10 2 12
8.2.1.1 ตายก่อนคลอด ( Antepartum ) คน 3 0 3 16 5 21 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 0 4 1 1 2 1 0 1 1 0 1 10 2 12
8.2.1.2 ตายขณะคลอด ( Intratepartum ) คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.2.2 จำนวนทารกตาย 7 วันแรกหลังเกิด (Early Neonatal Dead) คน 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 2 5 1 0 1 1 0 1
8.3 สาเหตุทารกตายปริกำเนิด ( เกิดไร้ชีพและทารก 0 ถึง <7 วันตาย )
8.3.1 พิการแต่กำเนิด (Congenital anomaly) เช่น ไม่มีสมอง หัวลีบ หัวบาตร คน
8.3.1.1 ไม่มีสมอง ไม่มีกะโหลก หัวลีบ หัวบาตร คน 1 0 1
8.3.1.2 ความผิดปกติของยีนส์ คน
8.3.1.3 Hb.Bart's hydrop fetalis คน
8.3.1.4 Birth defect คน
8.3.1.5 แขน ขาลีบ คน
8.3.1.6 ปากแหว่งเพดานโหว่ คน
8.3.2 เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด คน 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2
8.3.2.1 ขาดออกซิเจนขณะคลอด เช่น การคลอดยาวนาน คลอดติดขัด / บาดเจ็บ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.2.2 การคลอดยาวนาน / คลอดติดขัด คน 1 0 1 1 0 1
8.3.2.3 สำลักน้ำคร่ำ คน
8.3.2.4 สายสะดือย้อย สายสะดือพันคอ คน
8.3.2.5 อื่นๆ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 0 7
8.3.3 คลอดก่อนกำหนด คน 1 0 1 1 2 3 1 0 1 1 1 2
8.3.4 สาเหตุเฉพาะอื่นๆ ในมารดา คน
8.3.4.1 ในมารดา เช่น ครรภ์เป็นพิษ น้ำคร่ำเป็นพิษ ซิฟิลิส มาลาเรีย คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.4.2 ในทารก เช่น บวม ซีด โครโมโซมผิดปกติ ติดเชื้อในเลือด ปอด (ความผิดปกติของสายสะดือ) คน 1 0 1 1 0 1
8.3.4.3 ไม่ทราบสาเหตุ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.5 สาเหตุเฉพาะในทารก คน
8.3.5.1 PPHN คน 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.5.2 Neonatal sepsis คน
8.3.6 ไม่ทราบสาเหตุ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.4 จำนวนทารกตาย ที่อายุ 7-28 วัน (Neonatal dead ) คน 1 0 1
8.5 จำนวนเด็กคลอดมีชีพ แยกตาม น้ำหนัก (8.5-8.6)
8.5.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิด>= 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 719 361 1080 732 75 807 537 23 560 593 52 645 529 58 587 451 76 527 479 46 525 482 44 526 347 78 425 478 60 538 410 66 476 1713 70 1783
8.5.2 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 104 5 109 76 2 78 72 2 74 74 4 78 77 6 83 50 2 52 53 1 54 60 1 61 50 4 54 60 6 66 55 7 62 121 5 126
8.5.2.0 ร้อยละเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) ร้อยละ 7.89 1.72 4.81 8.38 0.45 4.42 12.06 0.97 6.52 7.19 1.45 4.32 6.23 2.50 4.37 4.94 0.74 2.84 5.66 2.27 3.97 10.25 0.18 5.22 8.76 1.93 5.35 4.19 1.33 2.76 7.87 2.87 5.37 5.85 3.80 4.83
................ ทารก Low Birth Weigth .....................
8.5.2.1 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 500-749 กรัม คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.5.2.2 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก <750-999 กรัม . คน 2 0 2 1 0 1 3 0 3 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2
8.5.2.3 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม คน 7 0 7 16 0 16 1 0 1 3 0 3 5 1 6 1 0 1 3 0 3 2 0 2 5 2 7 3 0 3 1 1 2 3 1 4
8.5.2..4 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 1,999 กรัม คน 16 0 16 7 0 7 10 0 10 9 1 10 9 0 9 8 0 8 11 1 12 10 0 10 8 0 8 9 3 12 8 1 9 17 2 19
8.5.2..5 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 2,000 - 2,499 กรัม คน 78 5 83 52 2 54 60 2 62 59 3 62 61 5 66 40 2 42 38 0 38 47 1 48 34 2 36 47 3 50 44 5 49 99 2 101
8.5.3 เด็กเกิดมีชีพอายุครรภ์ครบกำหนดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) คน 59 3 62 42 1 43 43 2 45 39 3 42 151 2 153 29 1 30 21 0 21 29 0 29 27 1 28 24 2 26 39 2 41 90 13 103
8.5.4 การเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน คน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
8.6 สาเหตุของ LBW คน 5 0 5 13 1 14 9 1 10 5 0 5 7 3 10 6 1 7 5 0 5 6 1 7 4 7 11 7 2 9 5 3 8 11 1 12
8.6.1 Preterm คน 36 0 36 38 1 39 24 1 25 35 3 38 37 2 39 18 0 18 30 1 31 30 5 35 24 3 27 35 5 40 16 3 19 60 13 73
8.6.2 Term SGA หรือ IUGR คน 40 2 42 34 1 35 16 1 17 36 2 38 20 3 23 28 1 29 15 0 15 25 0 25 21 2 23 20 1 21 33 4 37 67 2 69
8.7 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 2 1 3 9 0 9 5 2 7 4 3 7 3 0 3 3 0 3 4 1 5 6 1 7 4 0 4 2 0 2 5 1 6 9 0 9
8.8 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่ซีด (ดูจาก Hct. ที่น้อยกว่า 33% จากการเจาะเลือด) คน 10 0 10 12 0 12 6 1 7 9 1 10 14 1 15 6 0 6 11 0 11 14 0 14 7 2 9 6 0 6 10 0 10 11 1 12
............. ทารก Preterm .........................
8.9 จำนวนเด็กคลอดก่อนกำหนด คน 59 3 62 54 3 57 40 2 42 50 3 53 47 4 51 27 0 27 43 4 47 46 5 51 29 3 32 47 4 51 33 2 35 116 17 133
8.9.1 อัตราเด็กคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 4.93 0.81 2.87 2.95 1.11 2.03 15.23 0.97 8.10 1.96 0.58 1.27 3.80 1.52 2.66 2.06 0.00 1.03 2.41 3.48 2.95 5.37 1.98 3.68 2.63 0.80 1.72 2.23 1.71 1.97 2.90 0.93 1.92 4.88 6.67 5.78
8.10 เด็กคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม คน 44 1 45 31 1 32 26 1 27 38 3 41 31 3 34 17 0 17 30 1 31 31 5 36 19 3 22 32 3 35 18 3 21 71 13 84
8.11 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 2 0 2 5 1 6 7 1 8 4 2 6 3 0 3 1 0 1 5 1 6 1 1 2 2 0 2 2 1 3 4 1 5 8 0 8
8.12 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุมากกว่า 35 ปี คน 14 1 15 11 0 11 9 0 9 8 0 8 10 0 10 6 0 6 7 0 7 7 2 9 9 2 11 13 0 13 54 0 54 19 6 25
8.13 การคลอด โครงการ Preterm prevention (ราย) ราย 7 0 7 9 0 9 5 0 5 3 0 3 4 1 5 20 6 26 2 0 2 11 2 13 3 1 4 4 1 5
8.13.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Previous Preterm ได้รับยาทั้งหมด (ราย) ราย 9 0 9 10 0 10 7 0 7 3 0 3 7 0 7 17 3 20 2 0 2 1 0 1 11 2 13 1 0 1 3 1 4 14 1 15
8.13.1.1 Previous preterm ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 7 0 7 6 0 6 5 0 5 2 0 2 4 0 4 15 3 18 1 0 1 11 2 13 3 1 4 4 1 5
8.13.1.2 Previous preterm ไม่ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 5 3 8 1 0 1
8.13.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Short cervix ได้รับยาทั้งหมด(ราย) ราย 3 0 3 2 0 2 1 0 1
8.13.2.1 Short cervix ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย 3 0 3 1 0 1
8.13.2.2 Short cervix ไม่ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย
................ ทารก Birth Asphyxia ...............
8.14 การเฝ้าระวังภาวะการขาดออกซิเจนในเด็กเกิดมีชีพ
8.14.1 เด็กเกิดมีชีพมีภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน 29 0 29 27 0 27 17 0 17 21 0 21 21 0 21 11 2 13 30 3 33 18 1 19 21 6 27 24 1 25 15 2 17 28 4 32
8.14.1.1 APGAR SCORE ที่ 1 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 22 0 22 22 0 22 14 0 14 16 0 16 16 0 16 8 2 10 21 2 23 14 1 15 13 4 17 16 1 17 13 1 14 26 3 29
8.14.1.2 APGAR SCORE ที่ 5 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 7 0 7 5 0 5 3 0 3 5 0 5 5 0 5 3 0 3 9 1 10 4 0 4 8 2 10 8 0 8 2 1 3 2 1 3
8.14.1.3 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 8.64 0.00 4.32 8.06 0.00 4.03 2.53 0.00 1.27 6.67 0.00 3.34 13.46 0.00 6.73 6.51 5.54 6.03 6.51 27.27 16.89 31.67 1.98 16.83 12.29 9.07 10.68 11.23 1.32 6.28 39.72 8.13 23.93 18.87 8.42 13.65
8.15 ปัจจัยสาเหตุภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน
8.15.1.ปัจจัยสาเหตุมารดาที่มีความเสี่ยงสูง คน 6 0 6 3 0 3 2 0 2 6 0 6 4 0 4 2 0 2 2 0 2 3 0 3 6 0 6 3 0 3 3 0 3 7 0 7
8.15.1.1. Ante Partum Hemorrhage คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
8.15.1.2. Hypertensive Disorder in Pregnancy (HDP) คน 4 0 4 3 0 3 1 0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
8.15.1.3. Posterm (Prolonged Pregnancy) คน
8.15.1.4. Medical Complication คน 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.15.1.5. Infection ระบุ..chrorioamnitis +prolong คน 1 0 1 1 0 1
8.15.1.6. อื่นๆ คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 3
8.15.2 .ปัจจัยจากการคลอดและการทำคลอด คน 9 0 9 9 0 9 9 0 9 12 0 12 12 0 12 9 1 10 13 2 15 7 0 7 6 0 6 9 1 10 5 1 6 9 1 10
8.15.2.1. Prolonged Labor คน 1 0 1 2 0 2 3 0 3 1 0 1 2 1 3 3 0 3 2 1 3
8.15.2.2. Sedative Drug คน 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
8.15.2.3. Abnormal Delivery คน 4 0 4 4 0 4 2 0 2 5 0 5 1 0 1 3 0 3 3 0 3 2 1 3 2 0 2
8.15.2.4. Fetal Distress คน 3 0 3 4 0 4 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 1 2 3 0 3
8.15.2.5. อื่นๆ ระบุ.........ไม่ทราบสาเหตุ........... คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 5 3 1 4 3 0 3 3 0 3
8.15.2.6 สายสะดือพันคอ+น้ำคร่ำมาก คน 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1
8.15.2.7 abruptio placenta คน 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.15.2.8 thick maconium stain คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1
8.15.2.9 Prolaped cord คน
8.15.3 ปัจจัยจากตัวเด็ก(ทารก) คน
8.15.3.1. LBW คน 5 0 5 13 1 14 9 1 10 4 0 4 7 3 10 6 1 7 5 0 5 6 1 7 3 7 10 6 2 8 5 3 8 11 1 12
8.15.3.1.1. Preterm Baby คน 4 0 4 12 1 13 6 1 7 2 0 2 4 1 5 3 0 3 5 0 5 5 1 6 3 3 6 4 2 6 3 3 6 8 1 9
8.15.3.1.2. SGA หรือ IUGR/ครรภ์แฝด คน 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 2 4 3 1 4 1 0 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3
8.15.3.1.3 มารดาเสพยา / เหล้า/ บุหรี่ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.15.3.2. Fetal Malformation คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.1 ภาวะแทรกซ้อนขณะรอคลอด
9.1.1 ภาวะความดันโลหิตสูง 11 0 11 16 0 16 12 0 12 15 1 16 17 0 17 19 0 19 30 0 30 17 0 17 13 0 13 20 0 20 25 1 26 37 1 38
9.1.1.1 - eclampsia 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.1.1.2 - severe pre-eclampsia 7 0 7 6 1 7 6 0 6 5 0 5 5 0 5 10 0 10 12 0 12 3 0 3 14 1 15 12 0 12 8 1 9 40 2 42
9.1.1.3 - mild pre-eclampsia 3 0 3 5 0 5 2 0 2 6 2 8 7 2 9 3 0 3 21 0 21 5 0 5 14 1 15 14 0 14 15 0 15 10 0 10
9.1.1.4 - HELLPS syndrome 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.1.2 - ภาวะเบาหวาน GDMA1 GDMA2 overt DM 42 0 42 44 0 44 43 0 43 43 0 43 34 0 34 40 0 40 64 0 64 52 0 52 43 0 43 56 0 56 44 0 44 124 1 125
9.1.3 - APH 4 0 4 2 0 2 4 1 5 4 0 4 4 0 4 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4 4 0 4 2 0 2
9.1.3.1 - Placenta previa 5 0 5 4 0 4 3 0 3 3 0 3 4 0 4 1 0 1 2 0 2 5 0 5 2 0 2 5 0 5 3 0 3 4 0 4
9.1.3.2 - Abruptio placenta 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 0 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.1.4 - PROM 22 0 22 16 2 18 9 1 10 19 1 20 16 3 19 20 2 22 23 2 25 24 0 24 20 2 22 26 4 30 25 1 26 73 5 78
9..1.5- Chorioamnionitis 1 0 1 1 0 1 3 0 3
9.1.6 - Premature contraction 29 0 29 14 0 14 25 0 25 18 0 18 22 0 22 30 0 30 53 0 53 31 0 31 17 2 19 21 1 22 20 0 20 50 2 52
9.1.7 - prolapsed cord
9.1.8 - อื่นๆ เช่น fetal distress, thick meconium 2 0 2 5 0 5 7 0 7 3 0 3 1 0 1 1 0 1 11 0 11 19 0 19 20 0 20 25 0 25 3 0 3 11 0 11
9.2 ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
9.2.1 มดลูกแตก คน
9.2.2 Amniotic fluid embolism คน
9.2.3 รกติด คน 4 0 4 3 0 3 2 0 2 3 0 3 5 0 5 3 0 3 2 0 2 3 0 3 5 0 5
9.2.4 Prolapse cord คน
9.2.5 abruptio placenta คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.2.6 ติดไหล่ คน 3 0 3 3 0 3 4 0 4 5 0 5 3 0 3 4 0 4 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 0 1
9.2.7 Chorioamnionitis คน 1 0 1
9.2.8 อื่นๆ คน 3 0 3 1 0 1 2 0 2 12 0 12 1 0 1 2 0 2 5 0 5 9 0 9
9.3 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
9.3.1 ตกเลือด คน 7 2 9 11 1 12 9 1 10 9 1 10 13 4 17 9 2 11 15 2 17 18 0 18 7 1 8 11 4 15 4 2 6 44 4 48
9.3.2 ตัดมดลูกจากภาวะตกเลือด คน 2 0 2 1 0 1
9.3.3 ติดเชื้อ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 3
9.3.4 รกติดแน่น คน 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1
9.3.5 รกค้าง คน 2 0 2 3 0 3 4 0 4 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2 3 1 4 1 0 1 9 0 9
9.3.6 อื่นๆ คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
9.4 จำนวนมารดาตาย ( คน ) คน 1 0 1 2 0 2
9.4.1 อัตรามารดาตายต่อแสนการเกิดมีชีพ อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 11.93 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.23 166.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.39 0.00 3.20
9.5 สาเหตุมารดาตาย (ตามเกณฑ์ CE) คน
9.5.1. เกี่ยวข้องกับการแท้ง Pregnancies with abortive outcome คน
9.5.2. ความดันโลหิตสูง Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth, and the puerperium คน
9.5.3. ภาวะตกเลือดหลังคลอด คน
9.5.4. ภาวะติดเชื้อที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ Pregnancy-related infection คน
9.5.5. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมอื่น Other obstetric complications คน
9.5.6. ภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษา Unanticipated complications of management คน
9.5.7. ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ใช่ทางสูติกรรม Non-obstetric complications
9.5.7.1 ตายจากการติดเชื้อ โควิด-19 คน
9.5.7.2 ตายจากโรคทางอายุรกรรม
9.5.7.2.1 มะเร็ง คน
9.5.7.2.2 ไทรอยด์ คน 1 0 1
9.5.7.2.3 ความดัน คน 1 0 1 2 0 2
9.5.7.2.4 เบาหวาน คน 1 0 1 1 0 1 3 0 3
9.5.7.2.5 โรคไต คน
9.5.7.2.6 โรคตับ คน
9.5.7.2.7 โรคหัวใจ คน
9.5.7.2.8 โรคทางเดินหายใจ คน 1 0 1
9.5.7.2.9 โรคทางเดินอาหาร คน
9.5.7.2.10 SLE คน <