ตารางรายปี ระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก (ก 2)


รายการ หน่วย 2561 2562 2563 2564 2565 2566 T NT All
T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All
.............แผนกฝากครรภ์............................................................. คน
1. ข้อมูลทั่วไปการเฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
1.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายเก่า ครั้ง 3373 3373 3451 3451 8943 8943 14405 965 15370 14531 1087 15618 61263 6513 67776
1.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 934 934 903 903 2711 342 3053 4194 446 4640 4117 491 4608 9556 1506 11062
1.3ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (เก็บที่ ANC) คน 719 719 685 685 1936 177 2113 2847 244 3091 2829 246 3075 6543 731 7274
1.3.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรก ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 76.93 38.47 64.92 32.46 69.04 34.13 51.59 68.79 34.87 51.83 69.06 26.42 47.74 61.00 20.44 40.72
1.4 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 103 103 98 98 274 65 339 491 65 556 435 87 522 1153 146 1299
1.4.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปี(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 10.58 5.29 9.80 4.90 14.91 11.88 13.40 9.39 10.55 9.97 10.60 2.38 6.49 11.33 3.49 7.41
1.5 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (ตั้งครรภ์ซ้ำ) คน 32 25 57 52 12 64 47 13 60 173 24 197
1.5.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ซ้ำ(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 2.39 4.33 3.36 2.77 0.66 1.72 1.28 0.37 0.83 1.26 0.83 1.05
1.6 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 138 24 162 115 22 137 1334 163 1497
1.6.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 5.70 1.25 3.48 5.06 0.53 2.80 12.21 4.77 8.49
1.7 การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ คน
1.7.1 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติอดีต)
1.7.1.1 เคยมีทารกตายในครรภ์หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก) ครั้ง 38 8 46
1.7.1.2 เคยแท้ง 3 ครั้ง ติดต่อกันหรือมากกว่าติดต่อกัน คน 11 4 15
1.7.1.3 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักน้อยกว่า2,500 กรัม หรือคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37สัปดาห์ คน 11 3 14 214 36 250
1.7.1.4 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม คน 38 2 40
1.7.1.5 เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ คน 30 30 51 6 57
1.7.1.6 เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เช่น เนื้องอกมดลูก ผ่าตัดคลอด ผูกปากมดลูก ฯลฯ คน 27 27 39 8 47 721 44 765
1.7.1.7 ครรภ์แฝด คน 1 1 26 4 30
1.8 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติทางอายุรกรรม)
1.8.1 โลหิตจาง คน 4 4 8 2 2 340 28 368
1.8.2 โรคเบาหวาน คน 9 9 18 60 16 76 197 15 212
1.8.3 โรคไต คน 3 3
1.8.4 โรคหัวใจ คน 18 1 19
1.8.5 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 1 1 221 42 263
1.8.6 โรคอายุรกรรม อื่นๆ เช่น ไทรอยด์ SLE คน 12 6 18 33 3 36 205 9 214
2. ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
2.1 เจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 925 925 937 937 2691 326 3017 4614 437 5051 3294 182 3476 9172 1458 10630
2.1.1 ร้อยละการเจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 99.25 49.63 101.24 50.62 99.17 62.83 81.00 104.74 44.67 74.71 93.45 27.94 60.70 88.30 38.58 63.44
2.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 171 171 199 199 405 74 479 532 40 572 595 29 624 1280 237 1517
2.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 19.84 9.92 42.24 21.12 24.93 15.89 20.41 15.07 23.04 19.06 19.17 0.84 10.01 12.37 6.88 9.63
2.3 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 2 ในอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์ คน 804 804 799 799 2451 231 2682 3636 326 3962 2849 132 2981 6762 900 7662
2.4 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 163 163 149 149 344 80 424 486 28 514 451 17 468 1235 116 1351
2.4.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 20.86 10.43 12.70 6.35 15.12 25.42 20.27 15.68 34.16 24.92 17.90 1.78 9.84 17.18 5.67 11.43
2.5 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 3 ในอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ (ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0 /หน่วยงานที่เจาะที่ห้องคลอดให้บันทึกหัวข้อห้องคลอด ข้อ 7.7) คน 62 62 72 72 239 239 361 361 379 379 526 23 549
2.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 5 5 3 3 107 9 116 76 76 97 97 101 2 103
2.6.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. เป้าหมาย น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 1.39 0.70 0.74 0.37 72.98 300.00 186.49 14.71 7.36 16.42 8.21 7.63 2.36 5.00
2.7 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่ 1 และ 2 (ในรายเดียวกัน) คน 40 40 35 35 106 106 138 138 152 1 153 212 29 241
2.8 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางทั้ง 3 ครั้ง (ในรายเดียวกัน/ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0) คน 5 5 3 3 45 45 35 35 64 64 39 39
3. ข้อมูลเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV
3.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV คน 734 734 902 902 2699 332 3031 4324 433 4757 3315 182 3497 8615 1211 9826
3.1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV ร้อยละ 83.33 41.67 99.95 49.98 95.24 64.27 79.76 104.18 40.67 72.43 96.54 27.94 62.24 84.66 36.60 60.63
3.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV คน 4 4 4 4 9 4 13 13 13 14 14 154 9 163
3.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 0.40 0.20 0.36 0.18 0.26 0.66 0.46 1.33 0.67 1.05 0.53 1.57 2.29 1.93
3.3 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV โดยทราบผลเลือดมาก่อน คน 2 2 3 3 11 4 15 87 1 88 18 18 44 2 46
4. การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน โรคธาลัสซีเมีย
4.1 หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจคัดกรองทั้งหมด / รับคำปรึกษา และได้รับการตรวจเลือด คน 935 332 1267 2163 429 2592 1829 182 2011 8498 1265 9763
4.2 หญิงตั้งครรภ์ตรวจ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 344 344 357 357 747 63 810 1253 101 1354 955 5 960 2235 326 2561
4.3 สามีของหญิงตั้งครรภ์ที่ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ได้รับการตรวจฯ คน 299 299 290 290 663 57 720 1076 98 1174 750 1 751 1976 225 2201
4.4 สามีมีผลคัดกรองธาลัสซีเมีย positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 139 139 171 171 235 235 399 21 420 330 330 874 131 1005
4.5 ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะฯ ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ร้อยละ 25.48 2.50 13.99 70.09 35.05 30.96 11.51 21.24
4.6 ส่งหญิงตั้งครรภ์และสามีไปตรวจ Hb.typing และ PCR for a thal 1 (คู่) คน 119 119 162 162 188 188 332 21 353 284 284 553 80 633
4.7 พบคู่เสี่ยง (คู่) *ชร.อาจเป็นของเดือนก่อนหน้า คน 13 13 24 24 30 30 52 1 53 34 34 168 8 176
4.8 ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปทำ PND (คน) คน 13 13 18 18 34 2 36 52 1 53 24 24 177 8 185
4.8.1 ชนิดของการทำ PND คน 16 16 23 23 37 2 39 45 1 46 25 25 232 7 239
4.8.1.1 CVS คน 2 2 4 4 7 7 13 13 4 4 5 5
4.8.1.2 Amniocentesis คน 3 3 6 2 8 8 1 9 9 9 155 1 156
4.8.1.3. Cordocentesis คน 11 11 12 12 22 22 23 23 11 11 72 6 78
4.8.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทำ PND (คน) คน 1 1 3 3 2 2 2 2 5 5 60 10 70
4.8.2.1 เนื่องจากฝากครรภ์อายุครรภ์มาก คน 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 32 3 35
4.8.2.2 ทราบข้อมูลแต่ปฏิเสธการทำ PND คน 1 1 1 1 1 1 22 4 26
4.8.2.3 ตามไม่ได้ ย้ายที่อยู่ คน
4.8.2.4 อื่นๆ คน 1 1 1 1 6 1 7
4.9 จำนวนทารกในครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียกี่คน (คน) คน 6 6 4 4 5 5 13 13 4 4 30 1 31
4..9.1 Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 3 3 3 3 5 5 2 2 11 1 12
4.9.2 B-thalassemia Major คน 2 2 3 3 1 1 4 4
4.9.3 B-thalassemia / Hb.E คน 3 3 2 2 2 2 4 4 1 1 15 15
4.10 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ในจังหวัด คน 6 6 2 2 6 6 8 8 4 4 14 14
4.10.1 ทารกเป็น Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 3 3 3 3 4 4 2 2 8 8
4.10.2 ทารกเป็น ฺB-thalassemia Major คน 2 2 1 1 3 3
4.10.3 ทารกเป็น B-thalassemia / Hb.E คน 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3
4.11 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ต่างจังหวัด คน 2 2 1 1
4.12 พบเด็ก 0 - 1 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 1
4.13 พบเด็กอายุมากกว่า 1 - 5 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 1 1 1 1 1
4.14 พบเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 1 1 1
5. การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการมีบุตร Down’s Syndrom
5.1 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจ QT ทุกกลุ่มอายุ (คน) คน 95 95 89 89 244 244 1639 6 1645 1418 1418 7060 50 7110
5.1.1.เสี่ยงสูง คน 14 14 33 33 514 3 517
5.1.2.เสี่ยงต่ำ คน 307 6 313 575 575 6546 47 6593
5.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงอายุ >= 35 ปี คน 20 20 23 23 963 8 971
5.2.1 เสี่ยงสูง คน 4 4 1 1 202 1 203
5.2.2 เสี่ยงต่ำ คน 16 16 86 86 810 7 817
5.3 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงคัดกรองอายุ < 35 ปี คน 226 6 232 265 265 5669 36 5705
5.3.1 เสี่ยงสูง คน 8 8 14 14 355 1 356
5.3.2 เสี่ยงต่ำ คน 218 6 224 251 251 5314 35 5349
5.4 Hi-Risk ทำ Amniocentesis คน 11 11 18 18 392 2 394
5.5 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง (คน) คน 26 26 140 140 130 130 323 5 328
5.5.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง ร้อยละ 1.11 0.56 28.63 14.32 3.57 1.17 2.37
5.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีการตรวจ NIPT อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป คน 31 1 32
5.6.1 เสี่ยงสูง คน 3 3
5.6.2 เสี่ยงต่ำ คน 28 1 29
5.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลตรวจ NIPT เสี่ยงสูง (คน) คน 3 3
5.7.1 ร้อยละญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ NIPT เสี่ยงสูง คน 2.65 1.33
5.8 ทำ PND คน 5 5 9 9 321 321
5.8.1 ทำ PND ผลปกติ คน 5 5 8 8 295 295
5.8.2 ทำ PND ผลผิดปกติ คน 1 1 26 26
5.9 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการการวินิจฉัยเป็น Down’s Syndrom (ทุกวิธี) คน 26 4 30 142 142 292 292 308 308
5.10 พบทารกในครรภ์เป็น Down’s Syndrom (คน) คน 3 3 4 4 3 3 13 13
5.10.1 ทารกที่เป็น Down’s Syndrom ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ คน 3 3 3 3 3 3 12 12
5.10.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่พบทารกที่เป็น Down’s Syndrom แต่สมัครใจไม่ยุติการตั้งครรภ์ คน 1 1
5.11 พบเด็ก Down’s Syndrom รายใหม่ (คน) คน 1 1
5.12 ผลการตรวจ T13,T18 เป็นความเสี่ยงสูง คน 9 9
6. ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันของหญิงตั้งครรภ์
6.1 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
6.1.1 ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ (Hypertensive Disorder in Pregnancy) คน 9 9 6 6 98 4 102 95 9 104 103 4 107 38 1 39
6.1.1.1 eclampsia 14 4 18 1 8 9 17 4 21 10 10
6.1.1.2 severe pre eclampsia 3 1 4 1 1 28 1 29
6.1.2 ante partum heamorrhage คน 10 10 8 8 8 8 7 7
6.1.3 น้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์ คน 5 5 7 7 125 125 167 3 170 113 3 116 35 35
6.1.4 เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด คน 26 26 18 18 101 101 140 140 100 100 60 2 62
6.1.5 เป็นไข้ระหว่างตั้งครรภ์ คน 10 10 19 2 21 12 3 15 10 10
6.1.6 อื่นๆ คน 2 2 6 3 9 41 2 43
6.2 ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
6.2.1 โรคเบาหวาน คน 24 24 17 17 216 4 220 303 22 325 256 16 272 718 18 736
6.2.1.1 ก่อนตั้งครรภ์ คน 4 4 21 21 59 4 63
6.2.1.2 ขณะตั้งครรภ์ คน 34 4 38 54 22 76 56 16 72 659 14 673
6.2.2 Chronic Hypertension คน 16 4 20 12 8 20 113 3 116
6.2.3 โรคไทรอยด์ คน 1 1 9 2 11 18 2 20 16 1 17 106 3 109
6.2.4 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คน 1 1 4 4 7 7 11 11 9 9 117 6 123
6.2.5 โรคหัวใจ คน 6 6 2 2 6 6 15 1 16
6.2.6 Asthma คน 2 2 2 2 5 5 10 10
6.2.7 SLE คน 2 2 1 1 2 2 10 10
6.2.8 epilepsy คน 2 2 10 1 11
6.2.9 condyloma คน 2 2 1 1 1 1 5 5
6.2.10 anemia คน 212 11 223 223 223 185 185 441 25 466
6.2.11 thrombocytopenia คน 1 1 3 3 2 2 5 5 7 7
6.2.12 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 1 1 148 12 160
6.2.13 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะจิตเวช คน 28 2 30
6.3 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบอื่นๆ
6.3.1 HBsAg positive คน 2 2 29 29 73 8 81 39 39 171 63 234
6.3.2 Rh negative คน 1 1 3 3 16 3 19
6.3.3 Syphilis คน 5 1 6 20 20 14 14 109 11 120
.............. แผนกห้องคลอด...........................
7. ข้อมูลทั่วไปของหญิงคลอดบุตร (เก็บที่ห้องคลอด)
7.1 จำนวนมารดาที่คลอดทั้งหมด (คลอดปกติ + คลอดผิดปกติ)(คน) คน 290 290 288 288 2866 241 3107 4053 492 4545 3379 339 3718 9907 873 10780
7.2 คลอดที่บ้าน , คน 3 3 3 3 16 3 19 321 4 325 88 3 91 55 13 68
7.3 คลอดก่อนมาโรงพยาบาล คน 1 1 20 12 32 12 6 18 52 20 72
7.4 จำนวนมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ คน 164 164 172 172 1721 77 1798 2744 264 3008 2439 206 2645 5955 469 6424
7.4.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 46.95 23.48 49.38 24.69 49.34 18.89 34.12 49.83 47.16 48.50 47.72 21.27 34.50 63.16 19.01 41.09
7.5 จำนวนมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ คน 168 168 174 174 1777 77 1854 2775 260 3035 2438 203 2641 7126 460 7586
7.5.1 ร้อยละมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 48.05 24.03 49.76 24.88 49.39 18.89 34.14 41.74 36.47 39.11 39.94 5.72 22.83 57.15 17.49 37.32
7.6 จำนวนมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ คน 4 4 9 9 23 2 25 47 9 56 25 5 30 135 35 170
7.6.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ ร้อยละ 1.17 0.59 2.82 1.41 10.02 0.56 5.29 2.57 0.65 1.61 2.92 14.95 8.94 2.22 1.31 1.77
7.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 349 31 380 58 16 74 56 11 67 836 28 864
7.7.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 11,334.28 835.26
Notice (8): A non well formed numeric value encountered [APP/Template/Reports/year.ctp, line 208]
423.13
11.44 1.54 6.49 5.58 0.21 2.90 3.34 1.43 2.39
7.9 จำนวนมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks (คน) คน 19 7 26 37 14 51 37 2 39 744 75 819
7.9.1 ร้อยละมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks ร้อยละ 2.00 2.09 2.05 1.14 2.40 1.77 3.94 4.82 4.38 3.14 1.85 2.50
7.10 จำนวนการคลอดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) (การคลอดของเด็กแต่ละคน) คน 290 290 289 289 2876 241 3117 3936 492 4428 3395 339 3734 9907 873 10780
7.11 คลอดปกติ (คน) คน 275 275 266 266 1519 231 1750 2513 428 2941 1969 282 2251 5785 726 6511
7.12 คลอดผิดปกติ (คน) คน 15 15 23 23 1357 10 1367 1485 64 1549 1426 57 1483 4123 147 4270
7.12.1 ผ่าท้องคลอด คน 1302 10 1312 1467 54 1521 1345 50 1395 3764 114 3878
7.12.1.1 อัตรา ผ่าท้องคลอด ร้อยละ 4.11 3.21 3.66 6.32 10.47 8.40 12.47 0.95 6.71 7.16 1.97 4.57
7.12.2 ใคลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ (คน) คน 15 15 23 23 53 53 113 9 122 72 6 78 284 22 306
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ ร้อยละ 0.40 12.71 6.56 1.64 0.16 0.90 1.50 0.92 1.21
7.12.3 คลอดโดยใช้คีม (คน) คน 46 7 53
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.15 0.18 0.17
7.12.4 คลอดท่าก้น (คน) คน 2 2 5 1 6 9 1 10 29 2 31
7.12.4.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.11 0.06 0.03 0.08 0.06 0.18 0.02 0.10 0.26 0.17 0.22
7.13 สาเหตุของการผ่าท้องคลอด
7.13.1 CPD คน 124 20 144 161 5 166 1029 31 1060
7.13.2 แฝด คน 4 1 5 51 2 53
7.13.3 ท่าก้น คน 12 3 15 23 1 24 272 13 285
7.13.4 Previous C/S คน 76 6 82 114 15 129 1187 36 1223
7.13.5 Fetal Distress คน 1 1 15 3 18 163 2 165
7.13.6 มารดาต้องการ คน 1 1 36 36
7.13.7 อื่นๆ .. คน 10 14 24 1 24 25 798 40 838
7.14 ครรภ์แฝด / จำนวนเด็ก คน 20 20 14 14 26 2 28 68 3 71
7.15 จำนวนทารกแฝดทั้งหมด (คน) คน 40 40 28 28 43 2 45 102 4 106
7.16 จำนวนมารดาแท้ง คน 30 30 17 17 103 3 106 180 19 199 126 17 143 265 3 268
7.16.1 แท้งเอง (Spontaneous Abortion) คน 29 29 14 14 101 2 103 164 19 183 112 17 129 254 3 257
7.16.2 ทำแท้งสำเร็จ (Criminal Abortion) / Therapeutic Abortion) คน 1 1 3 3 2 1 3 18 18 12 12 11 11
7.16.3 RSA คน 1 1 2 2
7.17 จำนวนมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี ( คน ) (จำนวนต้องเท่ากับ 1+2+3) คน 40 40 57 57 235 235 417 427 844 345 14 359 779 95 874
7.17.1. มารดาอายุ < 15 ปี คน 2 2 3 3 13 1 14 14 1 15 48 9 57
7.17.2. มารดาอายุ 15 - 17 ปี (17 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 22 22 18 18 57 57 162 16 178 105 3 108 314 38 352
7.17.3. มารดาอายุ 18 - 19 ปี (19 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 17 17 29 29 113 113 174 410 584 162 10 172 417 48 465
7.17.4. มารดาอายุ ≥ 35 ปี คน 1 1 8 8 62 62 123 5 128 242 29 271 1211 74 1285
8. ข้อมูลทั่วไปของเด็กแรกเกิด (คลอดใน รพ. และนอก รพ.)
8.0 จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด (มีชีพ + ไร้ชีพ) คน 290 290 288 288 2872 206 3078 3785 477 4262 3190 339 3529 8328 1061 9389
8.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมด คน 286 286 276 276 2826 206 3032 3725 478 4203 3177 339 3516 8321 1054 9375
8.2 ทารกตายปริกำเนิด คน 3 3 3 3 9 1 10 9 3 12 62 10 72
8.2.1 จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ ที่คลอดใน รพ คน 1 1 6 6 7 1 8 5 3 8 49 8 57
8.2.1.1 ตายก่อนคลอด ( Antepartum ) คน 1 1 6 1 7 5 3 8 46 8 54
8.2.1.2 ตายขณะคลอด ( Intratepartum ) คน 2 2 1 1 1 1 3 3
8.2.2 จำนวนทารกตาย 7 วันแรกหลังเกิด (Early Neonatal Dead) คน 9 9 4 4 3 3 13 2 15
8.3 สาเหตุทารกตายปริกำเนิด ( เกิดไร้ชีพและทารก 0 ถึง <7 วันตาย )
8.3.1 พิการแต่กำเนิด (Congenital anomaly) เช่น ไม่มีสมอง หัวลีบ หัวบาตร คน 1 1
8.3.1.1 ไม่มีสมอง ไม่มีกะโหลก หัวลีบ หัวบาตร คน 1 1 1 1
8.3.1.2 ความผิดปกติของยีนส์ คน
8.3.1.3 Hb.Bart's hydrop fetalis คน
8.3.1.4 Birth defect คน
8.3.1.5 แขน ขาลีบ คน
8.3.1.6 ปากแหว่งเพดานโหว่ คน
8.3.2 เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด คน 5 2 7
8.3.2.1 ขาดออกซิเจนขณะคลอด เช่น การคลอดยาวนาน คลอดติดขัด / บาดเจ็บ คน 4 4
8.3.2.2 การคลอดยาวนาน / คลอดติดขัด คน 2 2
8.3.2.3 สำลักน้ำคร่ำ คน
8.3.2.4 สายสะดือย้อย สายสะดือพันคอ คน
8.3.2.5 อื่นๆ คน 10 10
8.3.3 คลอดก่อนกำหนด คน 1 1 1 1 2 2 4 3 7
8.3.4 สาเหตุเฉพาะอื่นๆ ในมารดา คน 2 2
8.3.4.1 ในมารดา เช่น ครรภ์เป็นพิษ น้ำคร่ำเป็นพิษ ซิฟิลิส มาลาเรีย คน 1 1 3 3
8.3.4.2 ในทารก เช่น บวม ซีด โครโมโซมผิดปกติ ติดเชื้อในเลือด ปอด (ความผิดปกติของสายสะดือ) คน 2 2
8.3.4.3 ไม่ทราบสาเหตุ คน 3 3 7 7
8.3.5 สาเหตุเฉพาะในทารก คน
8.3.5.1 PPHN คน 5 5
8.3.5.2 Neonatal sepsis คน
8.3.6 ไม่ทราบสาเหตุ คน 3 3
8.4 จำนวนทารกตาย ที่อายุ 7-28 วัน (Neonatal dead ) คน 1 1
8.5 จำนวนเด็กคลอดมีชีพ แยกตาม น้ำหนัก (8.5-8.6)
8.5.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิด>= 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 260 260 256 256 2599 202 2801 3558 453 4011 2908 322 3230 7470 1009 8479
8.5.2 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 26 26 20 20 227 4 231 312 25 337 270 17 287 852 45 897
8.5.2.0 ร้อยละเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) ร้อยละ 6.86 3.43 12.82 6.41 7.99 1.45 4.72 6.10 1.56 3.83 8.02 5.14 6.58 7.44 1.68 4.56
................ ทารก Low Birth Weigth .....................
8.5.2.1 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 500-749 กรัม คน 1 1 2 3 3
8.5.2.2 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก <750-999 กรัม . คน 2 2 53 53 1 1 18 18
8.5.2.3 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม คน 11 11 8 8 13 13 50 5 55
8.5.2..4 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 1,999 กรัม คน 1 1 1 1 37 37 45 3 48 34 4 38 122 8 130
8.5.2..5 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 2,000 - 2,499 กรัม คน 25 25 19 19 177 4 181 224 21 245 222 12 234 659 32 691
8.5.3 เด็กเกิดมีชีพอายุครรภ์ครบกำหนดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) คน 24 24 17 17 118 2 120 461 117 578 269 14 283 593 30 623
8.5.4 การเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน คน 1 1 3 3 7 7
8.6 สาเหตุของ LBW คน 6 1 7 83 20 103
8.6.1 Preterm คน 9 4 13 10 3 13 25 2 27 383 37 420
8.6.2 Term SGA หรือ IUGR คน 12 12 12 3 15 14 1 15 355 19 374
8.7 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 4 4 3 3 18 18 28 28 18 18 56 9 65
8.8 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่ซีด (ดูจาก Hct. ที่น้อยกว่า 33% จากการเจาะเลือด) คน 3 3 38 38 22 22 29 29 116 6 122
............. ทารก Preterm .........................
8.9 จำนวนเด็กคลอดก่อนกำหนด คน 6 6 4 4 143 2 145 185 12 197 177 10 187 591 50 641
8.9.1 อัตราเด็กคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 0.53 0.49 0.51 70.63 20.78 45.71 12.73 4.97 8.85 4.28 1.87 3.08
8.10 เด็กคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม คน 6 6 4 4 97 2 99 127 3 130 140 4 144 388 37 425
8.11 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 3 3 2 2 17 17 17 17 29 1 30 44 8 52
8.12 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุมากกว่า 35 ปี คน 32 32 32 32 39 2 41 167 11 178
8.13 การคลอด โครงการ Preterm prevention (ราย) ราย 5 1 6 1 1 2 68 11 79
8.13.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Previous Preterm ได้รับยาทั้งหมด (ราย) ราย 5 1 6 1 1 85 7 92
8.13.1.1 Previous preterm ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 5 1 6 1 1 58 7 65
8.13.1.2 Previous preterm ไม่ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 6 3 9
8.13.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Short cervix ได้รับยาทั้งหมด(ราย) ราย 6 6
8.13.2.1 Short cervix ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย 4 4
8.13.2.2 Short cervix ไม่ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย
................ ทารก Birth Asphyxia ...............
8.14 การเฝ้าระวังภาวะการขาดออกซิเจนในเด็กเกิดมีชีพ
8.14.1 เด็กเกิดมีชีพมีภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน 4 4 2 2 79 2 81 75 3 78 56 1 57 262 19 281
8.14.1.1 APGAR SCORE ที่ 1 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 3 3 2 2 67 2 69 70 3 73 46 1 47 201 14 215
8.14.1.2 APGAR SCORE ที่ 5 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 1 1 12 12 8 8 10 10 61 5 66
8.14.1.3 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 2.78 1.39 1.99 4.87 3.43 35.18 125.78 80.48 59.58 0.56 30.07 13.85 8.82 11.34
8.15 ปัจจัยสาเหตุภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน
8.15.1.ปัจจัยสาเหตุมารดาที่มีความเสี่ยงสูง คน 19 4 23 9 9 11 11 47 47
8.15.1.1. Ante Partum Hemorrhage คน 2 2 1 1 6 6
8.15.1.2. Hypertensive Disorder in Pregnancy (HDP) คน 14 4 18 5 5 1 1 22 22
8.15.1.3. Posterm (Prolonged Pregnancy) คน 1 1
8.15.1.4. Medical Complication คน 7 7
8.15.1.5. Infection ระบุ..chrorioamnitis +prolong คน 1 1 2 2
8.15.1.6. อื่นๆ คน 3 3 2 2 9 9 10 10
8.15.2 .ปัจจัยจากการคลอดและการทำคลอด คน 3 3 2 2 39 39 39 39 23 23 109 6 115
8.15.2.1. Prolonged Labor คน 2 2 5 5 14 2 16
8.15.2.2. Sedative Drug คน 6 6
8.15.2.3. Abnormal Delivery คน 1 1 4 4 10 10 5 5 26 1 27
8.15.2.4. Fetal Distress คน 19 19 12 12 5 5 29 1 30
8.15.2.5. อื่นๆ ระบุ.........ไม่ทราบสาเหตุ........... คน 1 1 2 2 5 5 9 9 3 3 16 2 18
8.15.2.6 สายสะดือพันคอ+น้ำคร่ำมาก คน 1 1 3 3 3 3 4 4 8 8
8.15.2.7 abruptio placenta คน 5 5 1 1 5 5
8.15.2.8 thick maconium stain คน 2 2 6 6 5 5
8.15.2.9 Prolaped cord คน 1 1
8.15.3 ปัจจัยจากตัวเด็ก(ทารก) คน 1 1 16 16 4 4 3 3
8.15.3.1. LBW คน 2 2 16 16 12 12 13 13 80 20 100
8.15.3.1.1. Preterm Baby คน 2 2 14 14 6 6 9 9 59 13 72
8.15.3.1.2. SGA หรือ IUGR/ครรภ์แฝด คน 2 2 6 6 3 3 18 3 21
8.15.3.1.3 มารดาเสพยา / เหล้า/ บุหรี่ คน 1 1 3 3
8.15.3.2. Fetal Malformation คน 1 1 3 3
9.1 ภาวะแทรกซ้อนขณะรอคลอด
9.1.1 ภาวะความดันโลหิตสูง 22 1 23 14 4 18 232 3 235
9.1.1.1 - eclampsia 7 7
9.1.1.2 - severe pre-eclampsia 5 5 4 4 128 5 133
9.1.1.3 - mild pre-eclampsia 17 1 18 9 4 13 105 5 110
9.1.1.4 - HELLPS syndrome 4 4
9.1.2 - ภาวะเบาหวาน GDMA1 GDMA2 overt DM 59 8 67 51 16 67 629 1 630
9.1.3 - APH 1 1 41 1 42
9.1.3.1 - Placenta previa 1 1 41 41
9.1.3.2 - Abruptio placenta 14 14
9.1.4 - PROM 42 3 45 33 3 36 293 23 316
9..1.5- Chorioamnionitis 5 5
9.1.6 - Premature contraction 8 8 21 21 330 5 335
9.1.7 - prolapsed cord
9.1.8 - อื่นๆ เช่น fetal distress, thick meconium 2 2 108 108
9.2 ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
9.2.1 มดลูกแตก คน
9.2.2 Amniotic fluid embolism คน
9.2.3 รกติด คน 4 4 3 3 4 4 18 18 9 9 30 30
9.2.4 Prolapse cord คน 3 3
9.2.5 abruptio placenta คน 4 4 3 3 7 7
9.2.6 ติดไหล่ คน 1 1 31 31
9.2.7 Chorioamnionitis คน 1 1
9.2.8 อื่นๆ คน 1 1 35 35
9.3 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
9.3.1 ตกเลือด คน 6 6 5 5 16 16 55 10 65 28 5 33 157 24 181
9.3.2 ตัดมดลูกจากภาวะตกเลือด คน 3 3
9.3.3 ติดเชื้อ คน 2 2 1 1 10 10
9.3.4 รกติดแน่น คน 1 1 10 10
9.3.5 รกค้าง คน 1 1 13 2 15 4 2 6 32 1 33
9.3.6 อื่นๆ คน 1 1 8 8
9.4 จำนวนมารดาตาย ( คน ) คน 9 9 1 1 1 1 3 3
9.4.1 อัตรามารดาตายต่อแสนการเกิดมีชีพ อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 9.16 332.23 170.70
9.5 สาเหตุมารดาตาย (ตามเกณฑ์ CE) คน
9.5.1. เกี่ยวข้องกับการแท้ง Pregnancies with abortive outcome คน
9.5.2. ความดันโลหิตสูง Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth, and the puerperium คน