ตารางรายเดือน ระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก (ก 2)


รายการ หน่วย 2565 2566 T NT All
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All
.............แผนกฝากครรภ์............................................................. คน
1. ข้อมูลทั่วไปการเฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
1.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายเก่า ครั้ง 5218 593 5811 4886 542 5428 4724 556 5280 4578 346 4924 4875 515 5390 5303 589 5892 4661 598 5259 5019 565 5584 4456 582 5038 4042 321 4363 3056 296 3352 2057 0 2057
1.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 806 114 920 710 111 821 720 117 837 663 53 716 687 75 762 849 129 978 652 68 720 755 112 867 616 96 712 472 42 514 366 44 410 272 0 272
1.3ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (เก็บที่ ANC) คน 586 72 658 485 53 538 515 72 587 475 23 498 514 30 544 599 73 672 450 32 482 527 53 580 414 65 479 289 20 309 271 27 298 183 0 183
1.3.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรก ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 52.56 19.40 35.98 61.60 23.05 42.33 58.42 32.85 45.64 63.86 16.79 40.33 66.40 14.18 40.29 60.99 24.26 42.63 57.40 11.22 34.31 64.24 16.52 40.38 56.01 34.90 45.46 55.96 16.70 36.33 52.83 18.92 35.88 16.82 0.00 8.41
1.4 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 105 21 126 83 6 89 86 10 96 67 4 71 72 9 81 99 9 108 78 5 83 71 8 79 67 5 72 48 0 48 59 4 63 35 0 35
1.4.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปี(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 10.44 3.24 6.84 12.10 4.86 8.48 9.55 5.17 7.36 10.72 1.50 6.11 11.51 5.25 8.38 15.63 4.07 9.85 8.89 1.91 5.40 8.11 3.75 5.93 12.19 0.93 6.56 10.99 0.00 5.50 13.76 4.53 9.15 3.22 0.00 1.61
1.5 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (ตั้งครรภ์ซ้ำ) คน 5 1 6 9 0 9 13 2 15 7 0 7 5 1 6 13 0 13 10 1 11 11 3 14 8 1 9 6 1 7 15 0 15 5 0 5
1.5.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ซ้ำ(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 0.37 0.47 0.42 0.80 0.00 0.40 1.51 1.18 1.35 0.76 0.00 0.38 0.96 0.54 0.75 1.38 0.00 0.69 1.11 0.08 0.60 1.82 1.53 1.68 2.01 0.06 1.04 0.80 0.95 0.88 1.74 0.00 0.87 0.46 0.00 0.23
1.6 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 149 21 170 96 15 111 101 10 111 101 4 105 96 13 109 139 15 154 93 11 104 123 11 134 89 11 100 67 6 73 51 7 58 38 0 38
1.6.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 10.77 7.06 8.92 13.15 6.27 9.71 15.43 4.28 9.86 11.60 1.50 6.55 9.51 6.90 8.21 12.17 3.27 7.72 11.75 8.28 10.02 13.91 3.33 8.62 11.85 3.47 7.66 10.96 2.38 6.67 9.05 5.62 7.34 3.49 0.00 1.75
1.7 การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ คน
1.7.1 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติอดีต)
1.7.1.1 เคยมีทารกตายในครรภ์หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก) ครั้ง 2 0 2 4 0 4 1 2 3 2 2 4 4 0 4 5 1 6 1 0 1 4 0 4 1 1 2 3 0 3 3 0 3
1.7.1.2 เคยแท้ง 3 ครั้ง ติดต่อกันหรือมากกว่าติดต่อกัน คน 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 2 3 1 0 1
1.7.1.3 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักน้อยกว่า2,500 กรัม หรือคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37สัปดาห์ คน 17 2 19 14 3 17 22 1 23 19 3 22 20 3 23 27 5 32 12 1 13 19 4 23 18 3 21 11 0 11 8 2 10
1.7.1.4 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม คน 3 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 8 1 9 1 0 1 4 0 4 4 1 5
1.7.1.5 เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ คน 2 1 3 2 0 2 6 1 7 9 1 10 5 1 6 8 1 9 5 0 5 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2
1.7.1.6 เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เช่น เนื้องอกมดลูก ผ่าตัดคลอด ผูกปากมดลูก ฯลฯ คน 55 2 57 57 3 60 72 3 75 68 1 69 58 5 63 58 6 64 43 1 44 48 1 49 53 1 54 48 2 50 23 0 23 24 0 24
1.7.1.7 ครรภ์แฝด คน 3 0 3 2 0 2 2 1 3 1 0 1 3 0 3 4 0 4 3 1 4 3 0 3 2 0 2 2 0 2
1.8 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติทางอายุรกรรม)
1.8.1 โลหิตจาง คน 31 2 33 26 7 33 26 3 29 16 4 20 30 6 36 20 3 23 37 1 38 30 1 31 37 0 37 13 0 13 12 0 12
1.8.2 โรคเบาหวาน คน 13 2 15 26 1 27 15 2 17 18 4 22 21 2 23 19 2 21 24 0 24 8 0 8 19 0 19 9 0 9 11 1 12 1 0 1
1.8.3 โรคไต คน 1 0 1
1.8.4 โรคหัวใจ คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 5 0 5 2 0 2 1 0 1 1 0 1
1.8.5 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 20 0 20 12 0 12 23 2 25 12 0 12 7 0 7 12 0 12 27 1 28 7 20 27 9 1 10 28 4 32 4 1 5
1.8.6 โรคอายุรกรรม อื่นๆ เช่น ไทรอยด์ SLE คน 13 4 17 13 2 15 20 1 21 14 0 14 15 0 15 14 0 14 15 0 15 21 0 21 17 0 17 11 0 11 9 0 9 1 0 1
2. ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
2.1 เจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 554 67 621 649 95 744 768 138 906 622 51 673 643 68 711 856 128 984 735 94 829 730 110 840 578 96 674 445 42 487 376 54 430 272 0 272
2.1.1 ร้อยละการเจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 70.00 33.96 51.98 85.49 54.35 69.92 106.08 63.64 84.86 83.25 31.82 57.54 79.33 30.43 54.88 109.57 40.91 75.24 85.00 31.99 58.50 83.33 37.21 60.27 78.38 34.15 56.27 86.39 37.14 61.77 77.78 32.32 55.05 25.00 0.00 12.50
2.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 99 15 114 100 16 116 77 29 106 76 8 84 80 14 94 107 25 132 131 19 150 136 29 165 110 17 127 91 10 101 46 6 52 30 0 30
2.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 11.46 7.77 9.62 10.36 9.59 9.98 8.87 4.94 6.91 8.88 4.45 6.67 10.90 6.14 8.52 12.36 7.90 10.13 13.29 6.43 9.86 14.30 10.30 12.30 14.18 6.64 10.41 16.69 10.01 13.35 10.22 1.80 6.01 2.76 0.00 1.38
2.3 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 2 ในอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์ คน 502 45 547 487 52 539 537 85 622 465 31 496 450 41 491 567 88 655 472 65 537 499 75 574 450 56 506 406 40 446 314 21 335 248 0 248
2.4 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 112 12 124 100 13 113 125 14 139 96 6 102 91 8 99 105 11 116 93 5 98 96 8 104 58 9 67 80 4 84 49 2 51 24 0 24
2.4.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 12.95 5.88 9.42 17.89 9.32 13.61 12.62 3.46 8.04 13.27 4.51 8.89 14.10 3.85 8.98 13.79 8.15 10.97 14.59 0.77 7.68 31.01 6.36 18.69 9.04 5.37 7.21 45.09 4.71 24.90 7.90 1.82 4.86 2.42 0.00 1.21
2.5 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 3 ในอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ (ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0 /หน่วยงานที่เจาะที่ห้องคลอดให้บันทึกหัวข้อห้องคลอด ข้อ 7.7) คน 44 3 47 72 4 76 34 0 34 33 0 33 53 4 57 40 4 44 33 1 34 36 1 37 36 1 37 78 5 83 28 0 28
2.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 9 0 9 14 0 14 10 0 10 15 0 15 6 0 6 8 1 9 5 0 5 6 0 6 9 0 9 5 0 5 7 1 8
2.6.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. เป้าหมาย น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 6.10 0.00 3.05 15.36 0.00 7.68 5.92 0.00 2.96 21.27 0.00 10.64 5.20 0.00 2.60 3.27 2.27 2.77 3.79 0.00 1.90 7.87 0.00 3.94 8.65 0.00 4.33 1.97 0.00 0.99 6.77 3.03 4.90 0.00 0.00 0.00
2.7 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่ 1 และ 2 (ในรายเดียวกัน) คน 22 3 25 20 3 23 17 1 18 21 3 24 21 2 23 24 4 28 11 1 12 17 3 20 14 2 16 19 2 21 8 0 8
2.8 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางทั้ง 3 ครั้ง (ในรายเดียวกัน/ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0) คน 4 0 4 4 0 4 7 0 7 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2 4 0 4 2 0 2 2 0 2
3. ข้อมูลเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV
3.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV คน 569 68 637 681 94 775 699 137 836 654 52 706 670 68 738 870 128 998 617 61 678 729 99 828 591 87 678 443 39 482 367 46 413 272 0 272
3.1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV ร้อยละ 71.72 35.85 53.79 84.06 52.17 68.12 87.42 62.12 74.77 83.58 32.95 58.27 77.48 30.43 53.96 109.85 40.91 75.38 76.17 29.55 52.86 79.07 32.56 55.82 77.32 31.71 54.52 82.94 34.29 58.62 76.36 28.28 52.32 25.00 0.00 12.50
3.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV คน 4 0 4 11 4 15 6 0 6 12 0 12 5 0 5 2 0 2 29 1 30 3 0 3 4 0 4 4 0 4 66 4 70
3.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 0.48 0.00 0.24 2.65 2.17 2.41 0.58 0.00 0.29 2.91 0.00 1.46 0.32 0.00 0.16 0.23 0.00 0.12 2.63 2.27 2.45 0.17 0.00 0.09 0.28 0.00 0.14 0.37 0.00 0.19 6.06 3.03 4.55 0.00 0.00 0.00
3.3 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV โดยทราบผลเลือดมาก่อน คน 5 0 5 1 0 1 1 0 1 4 0 4 3 0 3 3 1 4 4 0 4 3 0 3 5 0 5 3 0 3 2 0 2 2 0 2
4. การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน โรคธาลัสซีเมีย
4.1 หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจคัดกรองทั้งหมด / รับคำปรึกษา และได้รับการตรวจเลือด คน 539 68 607 639 86 725 697 139 836 637 52 689 643 67 710 838 128 966 611 68 679 730 110 840 577 96 673 427 72 499 365 44 409 272 0 272
4.2 หญิงตั้งครรภ์ตรวจ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 151 19 170 165 18 183 166 25 191 138 18 156 146 17 163 181 36 217 141 17 158 242 36 278 188 29 217 125 15 140 121 5 126 73 0 73
4.3 สามีของหญิงตั้งครรภ์ที่ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ได้รับการตรวจฯ คน 141 19 160 244 13 257 135 20 155 134 16 150 131 16 147 151 20 171 89 8 97 201 17 218 151 15 166 97 11 108 103 7 110 71 0 71
4.4 สามีมีผลคัดกรองธาลัสซีเมีย positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 62 10 72 83 6 89 86 12 98 70 12 82 72 5 77 81 10 91 39 5 44 71 9 80 76 8 84 44 3 47 41 3 44 22 0 22
4.5 ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะฯ ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ร้อยละ 20.35 14.26 17.31 31.42 9.40 20.41 40.11 11.84 25.98 24.48 18.92 21.70 30.71 6.84 18.78 25.31 9.46 17.39 24.85 11.11 17.98 25.00 11.90 18.45 24.83 13.41 19.12 40.90 8.57 24.74 30.14 6.06 18.10 7.75 0.00 3.88
4.6 ส่งหญิงตั้งครรภ์และสามีไปตรวจ Hb.typing และ PCR for a thal 1 (คู่) คน 37 8 45 35 6 41 43 10 53 48 8 56 51 6 57 65 5 70 45 6 51 51 9 60 33 7 40 26 2 28 28 1 29 22 0 22
4.7 พบคู่เสี่ยง (คู่) *ชร.อาจเป็นของเดือนก่อนหน้า คน 14 1 15 25 1 26 17 0 17 16 1 17 14 1 15 15 1 16 13 1 14 18 0 18 10 1 11 7 0 7 3 0 3
4.8 ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปทำ PND (คน) คน 13 0 13 24 1 25 16 1 17 17 1 18 10 1 11 12 1 13 25 0 25 12 0 12 9 1 10 8 1 9 6 0 6 3 0 3
4.8.1 ชนิดของการทำ PND คน 26 0 26 25 1 26 15 2 17 17 0 17 20 1 21 29 1 30 19 0 19 23 0 23 8 1 9 10 0 10 10 0 10 8 0 8
4.8.1.1 CVS คน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
4.8.1.2 Amniocentesis คน 20 0 20 15 0 15 9 1 10 15 0 15 13 0 13 18 0 18 15 0 15 17 0 17 1 0 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
4.8.1.3. Cordocentesis คน 5 0 5 9 1 10 4 1 5 2 0 2 7 1 8 11 1 12 3 0 3 6 0 6 7 1 8 7 0 7 4 0 4
4.8.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทำ PND (คน) คน 4 0 4 13 2 15 6 1 7 5 4 9 2 0 2 2 0 2 8 2 10 5 0 5 5 0 5 2 0 2 3 0 3
4.8.2.1 เนื่องจากฝากครรภ์อายุครรภ์มาก คน 3 1 4 1 1 2 2 0 2 1 0 1 8 1 9 3 0 3 5 0 5 2 0 2 3 0 3
4.8.2.2 ทราบข้อมูลแต่ปฏิเสธการทำ PND คน 3 0 3 10 1 11 4 1 5 3 2 5 1 0 1 1 0 1
4.8.2.3 ตามไม่ได้ ย้ายที่อยู่ คน
4.8.2.4 อื่นๆ คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1
4.9 จำนวนทารกในครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียกี่คน (คน) คน 4 0 4 6 0 6 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 6 0 6 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 0 1
4..9.1 Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1
4.9.2 B-thalassemia Major คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4.9.3 B-thalassemia / Hb.E คน 1 0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 1
4.10 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ในจังหวัด คน 3 0 3 3 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
4.10.1 ทารกเป็น Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
4.10.2 ทารกเป็น ฺB-thalassemia Major คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4.10.3 ทารกเป็น B-thalassemia / Hb.E คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
4.11 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ต่างจังหวัด คน 1 0 1
4.12 พบเด็ก 0 - 1 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน
4.13 พบเด็กอายุมากกว่า 1 - 5 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 0 1
4.14 พบเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 0 1
5. การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการมีบุตร Down’s Syndrom
5.1 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจ QT ทุกกลุ่มอายุ (คน) คน 547 1 548 545 0 545 512 2 514 571 1 572 583 2 585 573 1 574 636 0 636 662 4 666 466 5 471 355 1 356 289 0 289 187 0 187
5.1.1.เสี่ยงสูง คน 42 0 42 47 0 47 27 1 28 33 0 33 40 0 40 64 0 64 35 0 35 56 0 56 26 0 26 25 0 25 17 0 17 14 0 14
5.1.2.เสี่ยงต่ำ คน 505 1 506 498 0 498 485 1 486 538 1 539 543 2 545 509 1 510 601 0 601 606 4 610 440 5 445 330 1 331 272 0 272 173 0 173
5.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงอายุ >= 35 ปี คน 97 0 97 64 0 64 62 1 63 62 0 62 69 1 70 92 0 92 75 0 75 92 0 92 79 0 79 50 0 50 31 0 31 19 0 19
5.2.1 เสี่ยงสูง คน 20 0 20 15 0 15 13 0 13 13 0 13 16 0 16 18 0 18 14 0 14 23 0 23 11 0 11 13 0 13 5 0 5 4 0 4
5.2.2 เสี่ยงต่ำ คน 82 0 82 61 0 61 57 1 58 63 0 63 57 1 58 85 0 85 64 0 64 69 0 69 68 0 68 37 0 37 26 0 26 15 0 15
5.3 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงคัดกรองอายุ < 35 ปี คน 449 0 449 453 0 453 389 0 389 445 0 445 473 1 474 437 0 437 483 1 484 536 4 540 360 3 363 287 0 287 208 0 208 182 0 182
5.3.1 เสี่ยงสูง คน 21 0 21 22 0 22 11 0 11 17 0 17 20 0 20 34 0 34 13 0 13 94 0 94 15 0 15 48 0 48 4 0 4 11 0 11
5.3.2 เสี่ยงต่ำ คน 428 0 428 431 0 431 378 0 378 428 0 428 453 1 454 403 0 403 470 1 471 442 4 446 345 3 348 239 0 239 204 0 204 171 0 171
5.4 Hi-Risk ทำ Amniocentesis คน 28 0 28 40 0 40 26 0 26 20 0 20 32 0 32 43 0 43 30 0 30 40 0 40 17 0 17 18 0 18 9 0 9 13 0 13
5.5 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง (คน) คน 26 0 26 25 0 25 17 1 18 25 0 25 25 2 27 42 0 42 26 0 26 37 0 37 18 0 18 22 0 22 10 0 10
5.5.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง ร้อยละ 6.55 0.00 3.28 3.78 0.00 1.89 2.55 1.14 1.85 2.98 0.00 1.49 3.86 2.17 3.02 5.42 0.00 2.71 3.37 0.00 1.69 4.14 0.00 2.07 2.01 0.00 1.01 2.47 0.00 1.24 2.21 0.00 1.11 0.00 0.00 0.00
5.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีการตรวจ NIPT อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป คน 5 0 5 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 1 2 7 0 7 5 0 5 1 0 1 2 0 2 1 0 1
5.6.1 เสี่ยงสูง คน 2 0 2 1 0 1
5.6.2 เสี่ยงต่ำ คน 5 0 5 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 1 2 5 0 5 5 0 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1
5.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลตรวจ NIPT เสี่ยงสูง (คน) คน 1 0 1 2 0 2
5.7.1 ร้อยละญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ NIPT เสี่ยงสูง คน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.8 ทำ PND คน 30 0 30 48 0 48 22 0 22 32 0 32 28 0 28 49 0 49 21 0 21 32 0 32 24 0 24 15 0 15 10 0 10
5.8.1 ทำ PND ผลปกติ คน 29 0 29 40 0 40 22 0 22 32 0 32 27 0 27 43 0 43 17 0 17 31 0 31 22 0 22 14 0 14 10 0 10
5.8.2 ทำ PND ผลผิดปกติ คน 1 0 1 8 0 8 1 0 1 6 0 6 4 0 4 1 0 1 2 0 2 1 0 1
5.9 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการการวินิจฉัยเป็น Down’s Syndrom (ทุกวิธี) คน 13 0 13 7 0 7 50 0 50 5 0 5 1 0 1 2 0 2 4 0 4 8 0 8 9 0 9 9 0 9 200 0 200
5.10 พบทารกในครรภ์เป็น Down’s Syndrom (คน) คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2
5.10.1 ทารกที่เป็น Down’s Syndrom ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2
5.10.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่พบทารกที่เป็น Down’s Syndrom แต่สมัครใจไม่ยุติการตั้งครรภ์ คน
5.11 พบเด็ก Down’s Syndrom รายใหม่ (คน) คน 1 0 1
5.12 ผลการตรวจ T13,T18 เป็นความเสี่ยงสูง คน 2 0 2 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6. ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันของหญิงตั้งครรภ์
6.1 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
6.1.1 ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ (Hypertensive Disorder in Pregnancy) คน 2 0 2 1 0 1 2 1 3 1 0 1 2 0 2 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2
6.1.1.1 eclampsia 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1
6.1.1.2 severe pre eclampsia 1 1 2 3 0 3 1 0 1 1 0 1 2 0 2
6.1.2 ante partum heamorrhage คน 1 0 1 3 0 3 2 0 2
6.1.3 น้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์ คน 3 0 3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 4 0 4
6.1.4 เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด คน 5 0 5 2 0 2 10 0 10 8 2 10 3 0 3 2 0 2 4 0 4 1 0 1 6 0 6 4 0 4 8 0 8
6.1.5 เป็นไข้ระหว่างตั้งครรภ์ คน 1 0 1 1 0 1
6.1.6 อื่นๆ คน 1 0 1 3 2 5 1 0 1 4 0 4 7 0 7 6 0 6 3 0 3 2 0 2 5 0 5 2 0 2
6.2 ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
6.2.1 โรคเบาหวาน คน 34 2 36 48 1 49 33 4 37 41 0 41 52 2 54 44 2 46 53 1 54 45 2 47 81 2 83 37 0 37 47 1 48 27 0 27
6.2.1.1 ก่อนตั้งครรภ์ คน 2 0 2 6 0 6 2 1 3 3 0 3 2 0 2 4 1 5 4 0 4 10 0 10 8 2 10 1 0 1 3 0 3 4 0 4
6.2.1.2 ขณะตั้งครรภ์ คน 32 2 34 42 1 43 31 3 34 38 0 38 50 2 52 40 1 41 49 1 50 35 2 37 73 0 73 36 0 36 44 1 45 23 0 23
6.2.2 Chronic Hypertension คน 5 0 5 4 0 4 8 0 8 9 1 10 5 0 5 6 0 6 6 0 6 5 0 5 8 0 8 10 0 10 8 0 8 6 0 6
6.2.3 โรคไทรอยด์ คน 10 0 10 4 1 5 14 1 15 6 0 6 10 0 10 11 0 11 3 0 3 5 0 5 9 0 9 5 0 5 7 0 7 3 0 3
6.2.4 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คน 4 0 4 3 0 3 15 0 15 6 0 6 12 0 12 10 0 10 7 0 7 1 0 1 11 0 11 12 1 13 22 3 25
6.2.5 โรคหัวใจ คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 5 0 5 1 0 1 1 0 1
6.2.6 Asthma คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 2 0 2 1 0 1
6.2.7 SLE คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2
6.2.8 epilepsy คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1 3
6.2.9 condyloma คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6.2.10 anemia คน 42 3 45 32 5 37 35 3 38 26 3 29 23 1 24 33 2 35 21 0 21 28 4 32 82 0 82 63 1 64 33 3 36
6.2.11 thrombocytopenia คน 1 0 1 1 0 1
6.2.12 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 2 0 2 2 0 2 16 3 19 12 0 12 11 0 11 9 0 9 7 0 7 17 0 17 11 0 11 13 2 15 5 4 9
6.2.13 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะจิตเวช คน 1 0 1 1 0 1 5 0 5 4 0 4 1 0 1 6 0 6 4 0 4
6.3 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบอื่นๆ
6.3.1 HBsAg positive คน 8 5 13 14 1 15 14 6 20 16 5 21 16 4 20 13 3 16 14 1 15 14 5 19 20 5 25 1 4 5 10 2 12 7 0 7
6.3.2 Rh negative คน 1 0 1 3 2 5 1 1 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
6.3.3 Syphilis คน 2 1 3 5 1 6 12 4 16 12 1 13 8 1 9 9 1 10 5 0 5 10 0 10 9 1 10 3 1 4 6 1 7 6 0 6
.............. แผนกห้องคลอด...........................
7. ข้อมูลทั่วไปของหญิงคลอดบุตร (เก็บที่ห้องคลอด)
7.1 จำนวนมารดาที่คลอดทั้งหมด (คลอดปกติ + คลอดผิดปกติ)(คน) คน 1124 54 1178 809 67 876 768 35 803 479 55 534 718 69 787 803 69 872 675 57 732 782 48 830 350 90 440 647 55 702 208 61 269 80 0 80
7.2 คลอดที่บ้าน , คน 11 1 12 14 2 16 1 0 1 2 1 3 3 2 5 9 2 11 1 2 3 3 2 5 1 0 1 3 1 4 2 0 2
7.3 คลอดก่อนมาโรงพยาบาล คน 2 2 4 4 2 6 3 1 4 4 2 6 5 1 6 1 0 1 7 1 8 2 2 4 3 1 4 7 0 7
7.4 จำนวนมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ คน 623 24 647 425 43 468 526 43 569 311 26 337 340 27 367 463 55 518 345 22 367 414 16 430 265 60 325 310 20 330 267 29 296 381 0 381
7.4.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 40.16 14.13 27.15 40.09 21.84 30.97 210.27 67.75 139.01 40.27 9.44 24.86 40.20 10.49 25.35 47.31 12.92 30.12 37.88 10.44 24.16 41.27 5.77 23.52 44.81 19.39 32.10 31.46 12.39 21.93 461.59 23.05 242.32 224.34 0.00 112.17
7.5 จำนวนมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ คน 734 24 758 524 42 566 609 43 652 316 26 342 472 28 500 592 55 647 467 20 487 513 14 527 269 59 328 404 20 424 267 24 291 381 0 381
7.5.1 ร้อยละมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 41.31 14.13 27.72 40.27 19.67 29.97 208.98 67.75 138.37 38.62 9.44 24.03 40.16 10.61 25.39 46.14 12.92 29.53 38.79 10.09 24.44 39.90 4.45 22.18 42.93 16.95 29.94 29.87 12.39 21.13 402.50 7.89 205.20 224.34 0.00 112.17
7.6 จำนวนมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ คน 9 1 10 14 9 23 10 0 10 15 1 16 6 1 7 12 0 12 9 5 14 7 5 12 9 4 13 15 1 16 4 2 6
7.6.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ ร้อยละ 2.02 0.12 1.07 4.41 3.99 4.20 1.18 0.00 0.59 2.76 0.13 1.45 0.52 0.54 0.53 4.85 0.00 2.43 2.70 1.66 2.18 0.43 3.43 1.93 1.80 1.05 1.43 0.69 0.71 0.70 5.03 1.62 3.33 0.00 0.00 0.00
7.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 101 4 105 75 5 80 52 2 54 6 3 9 49 3 52 79 3 82 75 1 76 62 1 63 27 3 30 71 1 72 6 0 6 7 0 7
7.7.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 4.16 2.79 3.48 7.81 1.72 4.77 2.54 3.41 2.98 1.69 2.57 2.13 1.48 0.34 0.91 6.50 0.32 3.41 2.40 2.27 2.34 2.99 0.16 1.58 2.41 1.22 1.82 4.02 0.71 2.37 0.72 0.00 0.36 4.07 0.00 2.04
7.9 จำนวนมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks (คน) คน 92 5 97 79 8 87 53 2 55 26 3 29 51 4 55 50 2 52 50 6 56 90 9 99 18 9 27 59 6 65 12 5 17 11 0 11
7.9.1 ร้อยละมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks ร้อยละ 3.34 0.98 2.16 5.43 3.97 4.70 4.31 1.52 2.92 2.30 0.58 1.44 1.97 1.49 1.73 2.06 0.69 1.38 2.29 1.86 2.08 4.62 4.44 4.53 2.26 1.62 1.94 1.92 2.21 2.07 1.30 1.73 1.52 7.15 0.00 3.58
7.10 จำนวนการคลอดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) (การคลอดของเด็กแต่ละคน) คน 1124 54 1178 809 67 876 768 35 803 479 55 534 718 69 787 803 69 872 675 57 732 782 48 830 350 90 440 647 55 702 208 61 269 80 0 80
7.11 คลอดปกติ (คน) คน 635 49 684 460 57 517 409 29 438 320 41 361 381 54 435 432 62 494 354 47 401 428 42 470 207 73 280 312 37 349 153 46 199 58 0 58
7.12 คลอดผิดปกติ (คน) คน 489 5 494 349 10 359 359 6 365 159 14 173 337 15 352 371 7 378 322 10 332 354 6 360 143 17 160 335 18 353 55 15 70 22 0 22
7.12.1 ผ่าท้องคลอด คน 458 5 463 321 8 329 313 6 319 138 8 146 306 11 317 343 6 349 297 7 304 321 4 325 128 12 140 304 13 317 47 15 62 13 0 13
7.12.1.1 อัตรา ผ่าท้องคลอด ร้อยละ 7.14 0.94 4.04 7.22 2.17 4.70 7.16 2.02 4.59 4.35 1.10 2.73 7.22 2.07 4.65 7.40 0.65 4.03 7.23 0.92 4.08 7.69 0.69 4.19 5.02 1.40 3.21 8.40 2.56 5.48 3.53 3.46 3.50 7.56 0.00 3.78
7.12.2 ใคลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ (คน) คน 24 0 24 26 2 28 35 0 35 19 4 23 19 4 23 23 1 24 23 1 24 26 1 27 11 3 14 26 3 29 5 0 5 9 0 9
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ ร้อยละ 1.25 0.00 0.63 0.91 1.36 1.14 1.42 0.00 0.71 2.76 2.73 2.75 1.53 2.07 1.80 0.48 0.11 0.30 3.15 0.17 1.66 1.04 1.16 1.10 0.49 0.37 0.43 2.17 0.47 1.32 0.35 0.00 0.18 5.42 0.00 2.71
7.12.3 คลอดโดยใช้คีม (คน) คน 3 0 3 1 0 1 9 0 9 2 1 3 4 0 4 4 0 4 4 1 5 1 1 2 4 2 6 3 0 3
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.04 0.00 0.02 0.08 0.00 0.04 0.22 0.00 0.11 0.10 0.13 0.12 0.11 0.00 0.06 0.10 0.00 0.05 0.00 0.11 0.06 0.27 0.18 0.23 0.06 0.13 0.10 0.06 0.30 0.18 0.20 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
7.12.4 คลอดท่าก้น (คน) คน 4 0 4 1 0 1 2 0 2 8 0 8 1 0 1 2 1 3 3 0 3 3 1 4 1 0 1
7.12.4.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.08 0.00 0.04 0.04 0.00 0.02 0.33 0.00 0.17 0.00 0.28 0.14 0.16 0.00 0.08 0.05 0.00 0.03 0.58 0.11 0.35 0.36 0.00 0.18 1.38 0.13 0.76 0.06 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.13 สาเหตุของการผ่าท้องคลอด
7.13.1 CPD คน 118 0 118 81 5 86 95 3 98 31 3 34 84 3 87 98 2 100 70 0 70 81 0 81 34 3 37 87 4 91 13 5 18 13 0 13
7.13.2 แฝด คน 5 0 5 1 0 1 2 0 2 2 1 3 6 0 6 7 0 7 4 0 4 8 0 8 6 0 6 2 0 2
7.13.3 ท่าก้น คน 42 0 42 24 0 24 21 1 22 14 1 15 20 1 21 12 1 13 22 0 22 26 1 27 5 2 7 23 0 23 3 2 5 8 0 8
7.13.4 Previous C/S คน 116 4 120 59 3 62 69 2 71 37 1 38 103 2 105 98 3 101 99 5 104 103 2 105 40 3 43 108 1 109 14 6 20 54 0 54
7.13.5 Fetal Distress คน 19 0 19 20 0 20 19 0 19 10 0 10 16 0 16 6 0 6 12 1 13 20 1 21 14 0 14 15 0 15 3 0 3
7.13.6 มารดาต้องการ คน 5 0 5 6 0 6 4 0 4 1 0 1 4 0 4 5 0 5 1 0 1 3 0 3 7 0 7
7.13.7 อื่นๆ .. คน 80 0 80 65 0 65 55 0 55 33 2 35 55 2 57 48 0 48 78 1 79 78 0 78 30 5 35 58 3 61 10 2 12
7.14 ครรภ์แฝด / จำนวนเด็ก คน 11 0 11 2 0 2 5 0 5 1 0 1 9 0 9 7 0 7 5 0 5 8 2 10 6 0 6 4 0 4
7.15 จำนวนทารกแฝดทั้งหมด (คน) คน 12 0 12 2 0 2 6 0 6 12 0 12 10 0 10 6 0 6 16 2 18 12 0 12 4 0 4
7.16 จำนวนมารดาแท้ง คน 18 0 18 15 0 15 13 0 13 12 1 13 21 2 23 5 0 5 12 0 12 13 0 13 5 0 5 9 0 9 1 0 1 11 0 11
7.16.1 แท้งเอง (Spontaneous Abortion) คน 17 0 17 15 0 15 13 0 13 12 1 13 21 2 23 5 0 5 12 0 12 13 0 13 5 0 5 9 0 9 1 0 1 5 0 5
7.16.2 ทำแท้งสำเร็จ (Criminal Abortion) / Therapeutic Abortion) คน 1 0 1 6 0 6
7.16.3 RSA คน
7.17 จำนวนมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี ( คน ) (จำนวนต้องเท่ากับ 1+2+3) คน 73 6 79 75 17 92 66 5 71 45 7 52 50 4 54 44 12 56 47 3 50 56 6 62 41 9 50 46 4 50 15 5 20 7 0 7
7.17.1. มารดาอายุ < 15 ปี คน 6 1 7 7 3 10 8 1 9 3 1 4 1 0 1 3 1 4 1 0 1 2 0 2 2 0 2 3 1 4
7.17.2. มารดาอายุ 15 - 17 ปี (17 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 34 0 34 30 5 35 23 0 23 14 2 16 12 1 13 18 6 24 19 2 21 17 1 18 16 2 18 18 2 20 4 2 6
7.17.3. มารดาอายุ 18 - 19 ปี (19 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 33 5 38 38 9 47 35 4 39 28 4 32 37 3 40 23 5 28 27 1 28 37 5 42 23 7 30 25 1 26 11 3 14 7 0 7
7.17.4. มารดาอายุ ≥ 35 ปี คน 131 5 136 83 7 90 87 1 88 67 3 70 95 4 99 74 8 82 95 4 99 101 5 106 61 11 72 100 5 105 26 11 37 8 0 8
8. ข้อมูลทั่วไปของเด็กแรกเกิด (คลอดใน รพ. และนอก รพ.)
8.0 จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด (มีชีพ + ไร้ชีพ) คน 1002 366 1368 824 82 906 597 25 622 497 56 553 608 64 672 501 78 579 529 46 575 539 44 583 222 80 302 496 57 553 205 61 266 391 0 391
8.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมด คน 1009 366 1375 808 77 885 609 25 634 496 56 552 606 64 670 501 78 579 532 46 578 542 45 587 222 79 301 497 57 554 204 61 265 391 0 391
8.2 ทารกตายปริกำเนิด คน 6 0 6 17 5 22 2 0 2 2 0 2 3 0 3 2 0 2 4 0 4 6 0 6 1 3 4 2 0 2 1 0 1
8.2.1 จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ ที่คลอดใน รพ คน 3 0 3 16 5 21 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 3 5 0 5 1 0 1 1 0 1
8.2.1.1 ตายก่อนคลอด ( Antepartum ) คน 3 0 3 16 5 21 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2 3 0 3 4 0 4 1 0 1 1 0 1
8.2.1.2 ตายขณะคลอด ( Intratepartum ) คน 1 0 1 1 0 1
8.2.2 จำนวนทารกตาย 7 วันแรกหลังเกิด (Early Neonatal Dead) คน 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 1 0 1
8.3 สาเหตุทารกตายปริกำเนิด ( เกิดไร้ชีพและทารก 0 ถึง <7 วันตาย )
8.3.1 พิการแต่กำเนิด (Congenital anomaly) เช่น ไม่มีสมอง หัวลีบ หัวบาตร คน
8.3.1.1 ไม่มีสมอง ไม่มีกะโหลก หัวลีบ หัวบาตร คน
8.3.1.2 ความผิดปกติของยีนส์ คน
8.3.1.3 Hb.Bart's hydrop fetalis คน
8.3.1.4 Birth defect คน
8.3.1.5 แขน ขาลีบ คน
8.3.1.6 ปากแหว่งเพดานโหว่ คน
8.3.2 เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด คน 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1
8.3.2.1 ขาดออกซิเจนขณะคลอด เช่น การคลอดยาวนาน คลอดติดขัด / บาดเจ็บ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.2.2 การคลอดยาวนาน / คลอดติดขัด คน 1 0 1
8.3.2.3 สำลักน้ำคร่ำ คน
8.3.2.4 สายสะดือย้อย สายสะดือพันคอ คน
8.3.2.5 อื่นๆ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.3 คลอดก่อนกำหนด คน 1 0 1 1 0 1
8.3.4 สาเหตุเฉพาะอื่นๆ ในมารดา คน
8.3.4.1 ในมารดา เช่น ครรภ์เป็นพิษ น้ำคร่ำเป็นพิษ ซิฟิลิส มาลาเรีย คน 1 0 1 1 0 1
8.3.4.2 ในทารก เช่น บวม ซีด โครโมโซมผิดปกติ ติดเชื้อในเลือด ปอด (ความผิดปกติของสายสะดือ) คน
8.3.4.3 ไม่ทราบสาเหตุ คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.5 สาเหตุเฉพาะในทารก คน
8.3.5.1 PPHN คน 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.3.5.2 Neonatal sepsis คน
8.3.6 ไม่ทราบสาเหตุ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.4 จำนวนทารกตาย ที่อายุ 7-28 วัน (Neonatal dead ) คน 1 0 1
8.5 จำนวนเด็กคลอดมีชีพ แยกตาม น้ำหนัก (8.5-8.6)
8.5.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิด>= 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 884 361 1245 732 75 807 537 23 560 450 52 502 529 58 587 451 76 527 480 45 525 482 44 526 201 75 276 439 52 491 190 54 244 382 0 382
8.5.2 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 125 5 130 76 2 78 72 2 74 46 4 50 77 6 83 50 2 52 53 1 54 60 1 61 21 4 25 58 5 63 14 7 21 9 0 9
8.5.2.0 ร้อยละเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) ร้อยละ 7.51 1.59 4.55 8.38 0.45 4.42 11.78 0.95 6.37 6.82 1.45 4.14 6.23 2.50 4.37 4.94 0.74 2.84 5.66 2.27 3.97 10.01 0.18 5.10 8.15 2.03 5.09 3.93 0.73 2.33 5.67 3.56 4.62 3.41 0.00 1.71
................ ทารก Low Birth Weigth .....................
8.5.2.1 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 500-749 กรัม คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.5.2.2 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก <750-999 กรัม . คน 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.5.2.3 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม คน 7 0 7 16 0 16 1 0 1 5 1 6 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 2 4 3 0 3
8.5.2..4 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 1,999 กรัม คน 20 0 20 7 0 7 10 0 10 5 1 6 9 0 9 8 0 8 11 1 12 10 0 10 2 0 2 8 2 10 3 1 4 1 0 1
8.5.2..5 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 2,000 - 2,499 กรัม คน 95 5 100 52 2 54 60 2 62 39 3 42 61 5 66 40 2 42 38 0 38 47 1 48 16 2 18 46 3 49 11 5 16 8 0 8
8.5.3 เด็กเกิดมีชีพอายุครรภ์ครบกำหนดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) คน 71 3 74 42 1 43 43 2 45 28 3 31 151 2 153 29 1 30 21 0 21 29 0 29 12 1 13 23 2 25 12 2 14 14 0 14
8.5.4 การเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน คน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
8.6 สาเหตุของ LBW คน 5 0 5 13 1 14 9 1 10 2 0 2 7 3 10 6 1 7 5 0 5 6 1 7 2 7 9 7 2 9 3 3 6 8 0 8
8.6.1 Preterm คน 45 0 45 38 1 39 24 1 25 23 3 26 37 2 39 18 0 18 30 1 31 30 5 35 11 3 14 34 5 39 2 3 5 7 0 7
8.6.2 Term SGA หรือ IUGR คน 52 2 54 34 1 35 16 1 17 20 2 22 20 3 23 28 1 29 15 0 15 25 0 25 5 2 7 20 0 20 6 4 10 8 0 8
8.7 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 4 1 5 9 0 9 5 2 7 4 3 7 3 0 3 3 0 3 4 1 5 6 1 7 4 0 4 1 0 1
8.8 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่ซีด (ดูจาก Hct. ที่น้อยกว่า 33% จากการเจาะเลือด) คน 14 0 14 12 0 12 6 1 7 3 1 4 14 1 15 6 0 6 11 0 11 14 0 14 2 2 4 6 0 6 3 0 3
............. ทารก Preterm .........................
8.9 จำนวนเด็กคลอดก่อนกำหนด คน 72 3 75 54 3 57 40 2 42 25 3 28 47 4 51 27 0 27 43 4 47 46 5 51 9 3 12 46 4 50 9 2 11 11 0 11
8.9.1 อัตราเด็กคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 4.69 0.75 2.72 2.95 1.11 2.03 14.89 0.95 7.92 1.63 0.58 1.11 3.80 1.52 2.66 2.06 0.00 1.03 2.41 3.48 2.95 5.25 1.94 3.60 1.87 0.84 1.36 2.27 1.86 2.07 0.80 1.15 0.98 3.26 0.00 1.63
8.10 เด็กคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม คน 53 1 54 31 1 32 26 1 27 22 3 25 31 3 34 17 0 17 30 1 31 31 5 36 6 3 9 31 3 34 4 3 7 18 0 18
8.11 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 2 0 2 5 1 6 7 1 8 4 2 6 3 0 3 1 0 1 5 1 6 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 1 2
8.12 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุมากกว่า 35 ปี คน 17 1 18 11 0 11 9 0 9 3 0 3 10 0 10 6 0 6 7 0 7 7 2 9 3 2 5 12 0 12
8.13 การคลอด โครงการ Preterm prevention (ราย) ราย 8 0 8 9 0 9 5 0 5 3 0 3 4 1 5 20 6 26 2 0 2 10 2 12 3 1 4
8.13.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Previous Preterm ได้รับยาทั้งหมด (ราย) ราย 10 0 10 10 0 10 7 0 7 3 0 3 7 0 7 17 3 20 2 0 2 1 0 1 10 2 12 1 0 1 3 1 4
8.13.1.1 Previous preterm ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 8 0 8 6 0 6 5 0 5 2 0 2 4 0 4 15 3 18 1 0 1 10 2 12 3 1 4
8.13.1.2 Previous preterm ไม่ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 5 3 8 1 0 1
8.13.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Short cervix ได้รับยาทั้งหมด(ราย) ราย 3 0 3 2 0 2 1 0 1
8.13.2.1 Short cervix ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย 3 0 3 1 0 1
8.13.2.2 Short cervix ไม่ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย
................ ทารก Birth Asphyxia ...............
8.14 การเฝ้าระวังภาวะการขาดออกซิเจนในเด็กเกิดมีชีพ
8.14.1 เด็กเกิดมีชีพมีภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน 32 0 32 27 0 27 19 0 19 7 0 7 21 0 21 11 2 13 30 3 33 18 1 19 5 6 11 24 1 25 3 2 5 3 0 3
8.14.1.1 APGAR SCORE ที่ 1 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 24 0 24 22 0 22 15 0 15 6 0 6 16 0 16 8 2 10 21 2 23 14 1 15 3 4 7 16 1 17 3 1 4 3 0 3
8.14.1.2 APGAR SCORE ที่ 5 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 8 0 8 5 0 5 4 0 4 1 0 1 5 0 5 3 0 3 9 1 10 4 0 4 2 2 4 8 0 8
8.14.1.3 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 8.19 0.00 4.10 8.06 0.00 4.03 25.20 0.00 12.60 5.34 0.00 2.67 13.46 0.00 6.73 6.51 5.54 6.03 6.51 27.27 16.89 30.93 1.94 16.44 11.32 9.51 10.42 12.20 1.43 6.82 31.31 10.10 20.71 11.36 0.00 5.68
8.15 ปัจจัยสาเหตุภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน
8.15.1.ปัจจัยสาเหตุมารดาที่มีความเสี่ยงสูง คน 6 0 6 3 0 3 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2 2 0 2 3 0 3 1 0 1 3 0 3 3 0 3
8.15.1.1. Ante Partum Hemorrhage คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.15.1.2. Hypertensive Disorder in Pregnancy (HDP) คน 4 0 4 3 0 3 1 0 1 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.15.1.3. Posterm (Prolonged Pregnancy) คน
8.15.1.4. Medical Complication คน 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.15.1.5. Infection ระบุ..chrorioamnitis +prolong คน 1 0 1
8.15.1.6. อื่นๆ คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3
8.15.2 .ปัจจัยจากการคลอดและการทำคลอด คน 11 0 11 9 0 9 9 0 9 8 0 8 12 0 12 9 1 10 13 2 15 7 0 7 3 0 3 9 1 10 1 1 2 3 0 3
8.15.2.1. Prolonged Labor คน 1 0 1 2 0 2 3 0 3 1 0 1 2 1 3 3 0 3
8.15.2.2. Sedative Drug คน 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
8.15.2.3. Abnormal Delivery คน 5 0 5 4 0 4 5 0 5 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 1 3
8.15.2.4. Fetal Distress คน 4 0 4 4 0 4 2 0 2 3 0 3 2 0 2 2 0 2 4 0 4 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3
8.15.2.5. อื่นๆ ระบุ.........ไม่ทราบสาเหตุ........... คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 5 3 1 4 3 0 3
8.15.2.6 สายสะดือพันคอ+น้ำคร่ำมาก คน 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1
8.15.2.7 abruptio placenta คน 2 0 2 1 0 1 1 0 1
8.15.2.8 thick maconium stain คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
8.15.2.9 Prolaped cord คน
8.15.3 ปัจจัยจากตัวเด็ก(ทารก) คน
8.15.3.1. LBW คน 5 0 5 13 1 14 9 1 10 2 0 2 7 3 10 6 1 7 5 0 5 6 1 7 2 7 9 6 2 8 3 3 6 8 0 8
8.15.3.1.1. Preterm Baby คน 4 0 4 12 1 13 6 1 7 4 1 5 3 0 3 5 0 5 5 1 6 2 3 5 4 2 6 2 3 5 5 0 5
8.15.3.1.2. SGA หรือ IUGR/ครรภ์แฝด คน 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 2 4 3 1 4 1 0 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3
8.15.3.1.3 มารดาเสพยา / เหล้า/ บุหรี่ คน 1 0 1 1 0 1
8.15.3.2. Fetal Malformation คน 1 0 1
9.1 ภาวะแทรกซ้อนขณะรอคลอด
9.1.1 ภาวะความดันโลหิตสูง 20 0 20 16 0 16 12 0 12 7 1 8 17 0 17 19 0 19 30 0 30 17 0 17 20 0 20 2 1 3 5 0 5
9.1.1.1 - eclampsia 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.1.1.2 - severe pre-eclampsia 14 0 14 6 1 7 6 0 6 1 0 1 5 0 5 10 0 10 12 0 12 3 0 3 9 1 10 12 0 12 2 1 3 7 0 7
9.1.1.3 - mild pre-eclampsia 4 0 4 5 0 5 2 0 2 3 2 5 7 2 9 3 0 3 21 0 21 5 0 5 6 1 7 14 0 14 1 0 1
9.1.1.4 - HELLPS syndrome 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.1.2 - ภาวะเบาหวาน GDMA1 GDMA2 overt DM 70 0 70 44 0 44 43 0 43 17 0 17 34 0 34 40 0 40 64 0 64 52 0 52 23 0 23 56 0 56 10 0 10 3 0 3
9.1.3 - APH 5 0 5 2 0 2 4 1 5 4 0 4 3 0 3 4 0 4 3 0 3 3 0 3
9.1.3.1 - Placenta previa 6 0 6 4 0 4 3 0 3 4 0 4 1 0 1 2 0 2 5 0 5 4 0 4
9.1.3.2 - Abruptio placenta 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 5 0 5 1 0 1
9.1.4 - PROM 35 0 35 16 2 18 9 1 10 5 1 6 16 3 19 20 2 22 23 2 25 24 0 24 9 2 11 25 4 29 3 1 4 16 0 16
9..1.5- Chorioamnionitis 1 0 1 1 0 1 3 0 3
9.1.6 - Premature contraction 40 0 40 14 0 14 25 0 25 6 0 6 22 0 22 30 0 30 53 0 53 31 0 31 6 2 8 17 1 18 11 0 11 14 0 14
9.1.7 - prolapsed cord
9.1.8 - อื่นๆ เช่น fetal distress, thick meconium 3 0 3 5 0 5 7 0 7 2 0 2 1 0 1 1 0 1 11 0 11 19 0 19 20 0 20 25 0 25 1 0 1 3 0 3
9.2 ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
9.2.1 มดลูกแตก คน
9.2.2 Amniotic fluid embolism คน
9.2.3 รกติด คน 4 0 4 3 0 3 2 0 2 3 0 3 5 0 5 3 0 3 2 0 2 3 0 3 5 0 5
9.2.4 Prolapse cord คน
9.2.5 abruptio placenta คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.2.6 ติดไหล่ คน 4 0 4 3 0 3 4 0 4 2 0 2 3 0 3 4 0 4 2 0 2 4 0 4
9.2.7 Chorioamnionitis คน 1 0 1
9.2.8 อื่นๆ คน 3 0 3 1 0 1 2 0 2 12 0 12 1 0 1 2 0 2 5 0 5
9.3 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
9.3.1 ตกเลือด คน 9 2 11 11 1 12 9 1 10 8 1 9 13 4 17 9 2 11 15 2 17 18 0 18 4 1 5 10 4 14 3 0 3 7 0 7
9.3.2 ตัดมดลูกจากภาวะตกเลือด คน 2 0 2 1 0 1
9.3.3 ติดเชื้อ คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9.3.4 รกติดแน่น คน 1 0 1 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1
9.3.5 รกค้าง คน 4 0 4 3 0 3 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3 1 0 1 2 0 2 1 1 2 1 0 1 5 0 5
9.3.6 อื่นๆ คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
9.4 จำนวนมารดาตาย ( คน ) คน 1 0 1
9.4.1 อัตรามารดาตายต่อแสนการเกิดมีชีพ อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 11.03 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.43 174.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.5 สาเหตุมารดาตาย (ตามเกณฑ์ CE) คน
9.5.1. เกี่ยวข้องกับการแท้ง Pregnancies with abortive outcome คน
9.5.2. ความดันโลหิตสูง Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth, and the puerperium คน
9.5.3. ภาวะตกเลือดหลังคลอด คน
9.5.4. ภาวะติดเชื้อที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ Pregnancy-related infection คน
9.5.5. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมอื่น Other obstetric complications คน
9.5.6. ภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษา Unanticipated complications of management คน
9.5.7. ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ใช่ทางสูติกรรม Non-obstetric complications
9.5.7.1 ตายจากการติดเชื้อ โควิด-19 คน
9.5.7.2 ตายจากโรคทางอายุรกรรม
9.5.7.2.1 มะเร็ง คน
9.5.7.2.2 ไทรอยด์ คน 1 0 1
9.5.7.2.3 ความดัน คน 1 0 1 2 0 2
9.5.7.2.4 เบาหวาน คน 1 0 1 3 0 3
9.5.7.2.5 โรคไต คน
9.5.7.2.6 โรคตับ คน
9.5.7.2.7 โรคหัวใจ คน
9.5.7.2.8 โรคทางเดินหายใจ คน 1 0 1
9.5.7.2.9 โรคทางเดินอาหาร คน
9.5.7.2.10 SLE คน