ตารางรายไตรมาส ระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยแม่และเด็ก (ก 2)


รายการ หน่วย ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งปี T NT All
T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All
.............แผนกฝากครรภ์............................................................. คน
1. ข้อมูลทั่วไปการเฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
1.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายเก่า ครั้ง 15345 1837 17182 15123 1611 16734 14586 1919 16505 16209 1146 17355 61263 6513 67776
1.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 2168 357 2525 2251 285 2536 2101 320 2421 3036 544 3580 9556 1506 11062
1.3ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (เก็บที่ ANC) คน 1562 196 1758 1622 138 1760 1452 168 1620 1907 229 2136 6543 731 7274
1.3.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรก ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 59.42 22.81 41.12 65.25 19.36 42.31 62.40 21.72 42.06 56.92 17.87 37.40 61.00 20.44 40.72
1.4 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 268 37 305 244 23 267 225 20 245 416 66 482 1153 146 1299
1.4.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปี(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 10.97 3.64 7.31 12.86 3.67 8.27 10.24 2.34 6.29 11.24 3.15 7.20 11.33 3.20 7.27
1.5 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 20 ปี (ตั้งครรภ์ซ้ำ) คน 27 2 29 26 1 27 29 5 34 91 16 107 173 24 197
1.5.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ซ้ำ(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 0.94 0.18 0.56 1.08 0.18 0.63 1.65 0.57 1.11 1.36 1.28 1.32 1.26 0.55 0.91
1.6 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(นับรายใหม่อย่างเดียว) คน 352 48 400 348 37 385 319 41 360 315 37 352 1334 163 1497
1.6.1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรก อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป(เก็บที่ ANC) ร้อยละ 13.88 6.28 10.08 11.65 4.24 7.95 12.99 5.57 9.28 10.31 2.98 6.65 12.21 4.77 8.49
1.7 การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ คน
1.7.1 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติอดีต)
1.7.1.1 เคยมีทารกตายในครรภ์หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก) ครั้ง 7 2 9 11 5 16 7 1 8 13 13 38 8 46
1.7.1.2 เคยแท้ง 3 ครั้ง ติดต่อกันหรือมากกว่าติดต่อกัน คน 1 1 4 1 5 4 3 7 2 2 11 4 15
1.7.1.3 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักน้อยกว่า2,500 กรัม หรือคลอดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37สัปดาห์ คน 53 7 60 70 12 82 51 10 61 40 7 47 214 36 250
1.7.1.4 เคยคลอดบุตรน น้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม คน 5 5 13 1 14 19 1 20 1 1 38 2 40
1.7.1.5 เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ คน 11 3 14 24 3 27 9 9 7 7 51 6 57
1.7.1.6 เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เช่น เนื้องอกมดลูก ผ่าตัดคลอด ผูกปากมดลูก ฯลฯ คน 187 9 196 190 13 203 162 5 167 182 17 199 721 44 765
1.7.1.7 ครรภ์แฝด คน 7 1 8 8 8 7 2 9 4 1 5 26 4 30
1.8 การคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (ประวัติทางอายุรกรรม)
1.8.1 โลหิตจาง คน 81 12 93 66 13 79 117 2 119 76 1 77 340 28 368
1.8.2 โรคเบาหวาน คน 53 6 59 58 8 66 52 52 34 1 35 197 15 212
1.8.3 โรคไต คน 1 1 2 2 3 3
1.8.4 โรคหัวใจ คน 3 3 3 3 7 7 5 1 6 18 1 19
1.8.5 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 54 2 56 40 10 50 53 22 75 74 8 82 221 42 263
1.8.6 โรคอายุรกรรม อื่นๆ เช่น ไทรอยด์ SLE คน 44 5 49 45 45 54 54 62 4 66 205 9 214
2. ข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
2.1 เจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คน 1936 297 2233 2173 275 2448 2121 344 2465 2942 542 3484 9172 1458 10630
2.1.1 ร้อยละการเจาะเลือดหา Hct. ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 89.86 45.81 67.84 92.96 36.63 64.80 86.31 37.32 61.82 84.06 34.56 59.31 88.30 38.58 63.44
2.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 273 52 325 268 53 321 400 72 472 339 60 399 1280 237 1517
2.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งแรก) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 10.50 7.28 8.89 10.92 6.73 8.83 14.65 8.25 11.45 13.40 5.26 9.33 12.37 6.88 9.63
2.3 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 2 ในอายุครรภ์ 27-32 สัปดาห์ คน 1491 180 1671 1507 179 1686 1467 222 1689 2297 319 2616 6762 900 7662
2.4 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 323 35 358 296 26 322 257 28 285 359 27 386 1235 116 1351
2.4.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 2) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 14.27 6.16 10.22 14.13 5.62 9.88 18.89 4.53 11.71 21.44 6.35 13.90 17.18 5.67 11.43
2.5 เจาะเลือดหา Hct. ครั้งที่ 3 ในอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ (ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0 /หน่วยงานที่เจาะที่ห้องคลอดให้บันทึกหัวข้อห้องคลอด ข้อ 7.7) คน 150 7 157 128 8 136 108 3 111 140 5 145 526 23 549
2.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 32 32 29 1 30 19 19 21 1 22 101 2 103
2.6.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. เป้าหมาย น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 8.66 0.00 4.33 9.73 0.76 5.25 5.91 0.00 2.96 6.24 0.81 3.53 7.63 0.39 4.01
2.7 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางครั้งที่ 1 และ 2 (ในรายเดียวกัน) คน 59 8 67 67 9 76 46 6 52 40 6 46 212 29 241
2.8 หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางทั้ง 3 ครั้ง (ในรายเดียวกัน/ถ้าไม่ได้เจาะที่ ANC ให้ใส่ 0) คน 15 15 7 7 7 7 10 10 39 39
3. ข้อมูลเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ HIV
3.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV คน 1914 296 2210 2246 276 2522 2015 291 2306 2440 348 2788 8615 1211 9826
3.1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HIV ร้อยละ 83.63 45.26 64.45 92.54 37.01 64.78 81.58 34.14 57.86 80.90 29.99 55.45 84.66 36.60 60.63
3.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV คน 22 4 26 21 21 36 1 37 75 4 79 154 9 163
3.2.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 1.31 0.72 1.02 1.25 0.00 0.63 1.02 0.76 0.89 2.69 0.81 1.75 1.57 0.57 1.07
3.3 จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ติดเชื้อ HIV โดยทราบผลเลือดมาก่อน คน 8 8 11 1 12 13 13 12 1 13 44 2 46
4. การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน โรคธาลัสซีเมีย
4.1 หญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจคัดกรองทั้งหมด / รับคำปรึกษา และได้รับการตรวจเลือด คน 1840 290 2130 2170 275 2445 1996 318 2314 2492 382 2874 8498 1265 9763
4.2 หญิงตั้งครรภ์ตรวจ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 471 60 531 482 79 561 617 98 715 665 89 754 2235 326 2561
4.3 สามีของหญิงตั้งครรภ์ที่ MCV / DCIP ผล positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง ได้รับการตรวจฯ คน 509 48 557 432 60 492 485 53 538 550 64 614 1976 225 2201
4.4 สามีมีผลคัดกรองธาลัสซีเมีย positive อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง คน 225 27 252 228 27 255 198 24 222 223 53 276 874 131 1005
4.5 ร้อยละสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะฯ ได้รับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ร้อยละ 34.63 11.98 23.31 29.27 11.20 20.24 26.00 12.81 19.41 33.94 10.05 22.00 30.96 11.51 21.24
4.6 ส่งหญิงตั้งครรภ์และสามีไปตรวจ Hb.typing และ PCR for a thal 1 (คู่) คน 115 25 140 166 19 185 138 23 161 134 13 147 553 80 633
4.7 พบคู่เสี่ยง (คู่) *ชร.อาจเป็นของเดือนก่อนหน้า คน 56 2 58 46 3 49 42 2 44 24 1 25 168 8 176
4.8 ส่งหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นครรภ์เสี่ยงไปทำ PND (คน) คน 53 2 55 40 3 43 46 1 47 38 2 40 177 8 185
4.8.1 ชนิดของการทำ PND คน 66 3 69 67 2 69 51 1 52 48 1 49 232 7 239
4.8.1.1 CVS คน 4 4 1 1 5 5
4.8.1.2 Amniocentesis คน 44 1 45 46 46 33 33 32 32 155 1 156
4.8.1.3. Cordocentesis คน 18 2 20 21 2 23 17 1 18 16 1 17 72 6 78
4.8.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ทำ PND (คน) คน 23 3 26 9 4 13 18 2 20 10 1 11 60 10 70
4.8.2.1 เนื่องจากฝากครรภ์อายุครรภ์มาก คน 3 1 4 4 1 5 16 1 17 9 9 32 3 35
4.8.2.2 ทราบข้อมูลแต่ปฏิเสธการทำ PND คน 17 2 19 4 2 6 1 1 22 4 26
4.8.2.3 ตามไม่ได้ ย้ายที่อยู่ คน
4.8.2.4 อื่นๆ คน 3 3 1 1 1 1 1 1 2 6 1 7
4.9 จำนวนทารกในครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียกี่คน (คน) คน 11 11 4 4 10 10 5 1 6 30 1 31
4..9.1 Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 5 5 2 2 2 2 2 1 3 11 1 12
4.9.2 B-thalassemia Major คน 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
4.9.3 B-thalassemia / Hb.E คน 5 5 1 1 7 7 2 2 15 15
4.10 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ในจังหวัด คน 6 6 3 3 2 2 3 3 14 14
4.10.1 ทารกเป็น Hb.Bart ' s hydrops fetalis คน 3 3 2 2 1 1 2 2 8 8
4.10.2 ทารกเป็น ฺB-thalassemia Major คน 1 1 1 1 1 1 3 3
4.10.3 ทารกเป็น B-thalassemia / Hb.E คน 2 2 1 1 3 3
4.11 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เลือกสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (Termination of Pregnancy) ต่างจังหวัด คน 1 1 1 1
4.12 พบเด็ก 0 - 1 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน
4.13 พบเด็กอายุมากกว่า 1 - 5 ปี เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 1 1 1
4.14 พบเด็ก 5 ปี ขึ้นไป เป็นโรคธาลัสซีเมียรายใหม่ คน 1 1 1 1
5. การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการมีบุตร Down’s Syndrom
5.1 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจ QT ทุกกลุ่มอายุ (คน) คน 1615 3 1618 1764 4 1768 1937 9 1946 1744 34 1778 7060 50 7110
5.1.1.เสี่ยงสูง คน 118 1 119 149 149 134 134 113 2 115 514 3 517
5.1.2.เสี่ยงต่ำ คน 1497 2 1499 1615 4 1619 1803 9 1812 1631 32 1663 6546 47 6593
5.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงอายุ >= 35 ปี คน 228 1 229 231 1 232 272 272 232 6 238 963 8 971
5.2.1 เสี่ยงสูง คน 49 49 48 48 57 57 48 1 49 202 1 203
5.2.2 เสี่ยงต่ำ คน 202 1 203 207 1 208 217 217 184 5 189 810 7 817
5.3 หญิงตั้งครรภ์ที่มีตรวจคัดกรองงคัดกรองอายุ < 35 ปี คน 1321 1321 1384 1 1385 1508 8 1516 1456 27 1483 5669 36 5705
5.3.1 เสี่ยงสูง คน 55 55 73 73 133 133 94 1 95 355 1 356
5.3.2 เสี่ยงต่ำ คน 1266 1266 1311 1 1312 1375 8 1383 1362 26 1388 5314 35 5349
5.4 Hi-Risk ทำ Amniocentesis คน 97 97 99 99 97 97 99 2 101 392 2 394
5.5 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง (คน) คน 67 1 68 92 2 94 84 84 80 2 82 323 5 328
5.5.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ QT เสี่ยงสูง ร้อยละ 4.27 0.39 2.33 4.03 0.72 2.38 3.30 0.00 1.65 2.69 0.06 1.38 3.57 0.29 1.93
5.6 หญิงตั้งครรภ์ที่มีการตรวจ NIPT อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป คน 7 7 7 1 8 12 12 5 5 31 1 32
5.6.1 เสี่ยงสูง คน 2 2 1 1 3 3
5.6.2 เสี่ยงต่ำ คน 7 7 7 1 8 10 10 4 4 28 1 29
5.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีผลตรวจ NIPT เสี่ยงสูง (คน) คน 1 1 2 2 3 3
5.7.1 ร้อยละญิงตั้งครรภ์ที่มีผลการตรวจ NIPT เสี่ยงสูง คน 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.38 1.01 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.22
5.8 ทำ PND คน 99 99 109 109 80 80 33 33 321 321
5.8.1 ทำ PND ผลปกติ คน 90 90 102 102 72 72 31 31 295 295
5.8.2 ทำ PND ผลผิดปกติ คน 9 9 7 7 8 8 2 2 26 26
5.9 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการการวินิจฉัยเป็น Down’s Syndrom (ทุกวิธี) คน 68 68 6 6 15 15 219 219 308 308
5.10 พบทารกในครรภ์เป็น Down’s Syndrom (คน) คน 3 3 1 1 6 6 3 3 13 13
5.10.1 ทารกที่เป็น Down’s Syndrom ได้รับการยุติการตั้งครรภ์ คน 3 3 1 1 5 5 3 3 12 12
5.10.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่พบทารกที่เป็น Down’s Syndrom แต่สมัครใจไม่ยุติการตั้งครรภ์ คน 1 1 1 1
5.11 พบเด็ก Down’s Syndrom รายใหม่ (คน) คน 1 1 1 1
5.12 ผลการตรวจ T13,T18 เป็นความเสี่ยงสูง คน 5 5 2 2 1 1 1 1 9 9
6. ภาวะแทรกซ้อนปัจจุบันของหญิงตั้งครรภ์
6.1 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม
6.1.1 ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ (Hypertensive Disorder in Pregnancy) คน 5 1 6 7 7 2 2 24 24 38 1 39
6.1.1.1 eclampsia 4 4 4 4 2 2 10 10
6.1.1.2 severe pre eclampsia 1 1 2 3 3 2 2 22 22 28 1 29
6.1.2 ante partum heamorrhage คน 4 4 3 3 7 7
6.1.3 น้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์ คน 4 4 4 4 4 4 23 23 35 35
6.1.4 เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด คน 17 17 11 2 13 7 7 25 25 60 2 62
6.1.5 เป็นไข้ระหว่างตั้งครรภ์ คน 2 2 8 8 10 10
6.1.6 อื่นๆ คน 5 2 7 17 17 10 10 9 9 41 2 43
6.2 ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม
6.2.1 โรคเบาหวาน คน 116 6 122 139 4 143 186 5 191 277 3 280 718 18 736
6.2.1.1 ก่อนตั้งครรภ์ คน 10 1 11 9 1 10 23 2 25 17 17 59 4 63
6.2.1.2 ขณะตั้งครรภ์ คน 106 5 111 130 3 133 163 3 166 260 3 263 659 14 673
6.2.2 Chronic Hypertension คน 17 17 20 1 21 19 19 57 2 59 113 3 116
6.2.3 โรคไทรอยด์ คน 27 2 29 27 27 17 17 35 1 36 106 3 109
6.2.4 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ คน 25 25 28 28 21 2 23 43 4 47 117 6 123
6.2.5 โรคหัวใจ คน 3 3 2 2 7 7 3 1 4 15 1 16
6.2.6 Asthma คน 2 2 4 4 2 2 2 2 10 10
6.2.7 SLE คน 2 2 3 3 1 1 4 4 10 10
6.2.8 epilepsy คน 2 2 3 3 3 1 4 2 2 10 1 11
6.2.9 condyloma คน 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
6.2.10 anemia คน 108 11 119 82 6 88 131 4 135 120 4 124 441 25 466
6.2.11 thrombocytopenia คน 1 1 1 1 5 5 7 7
6.2.12 ติดยาเสพติด ติดสุราสูบบุหรี่ คนใกล้ชิดสูบบุหรี่ คน 19 3 22 32 32 51 51 46 9 55 148 12 160
6.2.13 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะจิตเวช คน 1 1 6 6 11 11 10 2 12 28 2 30
6.3 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบอื่นๆ
6.3.1 HBsAg positive คน 36 16 52 45 12 57 49 13 62 41 22 63 171 63 234
6.3.2 Rh negative คน 5 3 8 3 3 4 4 4 4 16 3 19
6.3.3 Syphilis คน 20 5 25 29 3 32 28 1 29 32 2 34 109 11 120
.............. แผนกห้องคลอด...........................
7. ข้อมูลทั่วไปของหญิงคลอดบุตร (เก็บที่ห้องคลอด)
7.1 จำนวนมารดาที่คลอดทั้งหมด (คลอดปกติ + คลอดผิดปกติ)(คน) คน 2461 153 2614 2174 193 2367 1971 199 2170 3301 328 3629 9907 873 10780
7.2 คลอดที่บ้าน , คน 24 3 27 14 5 19 4 4 8 13 1 14 55 13 68
7.3 คลอดก่อนมาโรงพยาบาล คน 9 5 14 10 3 13 12 4 16 21 8 29 52 20 72
7.4 จำนวนมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ คน 1413 108 1521 1195 108 1303 1116 100 1216 2231 153 2384 5955 469 6424
7.4.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ร้อยละ 98.19 34.96 66.58 42.95 10.95 26.95 43.27 13.16 28.22 68.22 16.96 42.59 63.16 19.01 41.09
7.5 จำนวนมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ คน 1703 107 1810 1500 109 1609 1368 95 1463 2555 149 2704 7126 460 7586
7.5.1 ร้อยละมารดาคลอดที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 98.19 34.24 66.22 42.16 10.99 26.58 42.64 11.82 27.23 45.60 12.90 29.25 57.15 17.49 37.32
7.6 จำนวนมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ คน 31 10 41 35 2 37 26 14 40 43 9 52 135 35 170
7.6.1 ร้อยละมารดาคลอดที่ไม่ได้ฝากครรภ์ ร้อยละ 2.57 1.37 1.97 2.72 0.22 1.47 1.75 2.06 1.91 1.85 0.72 1.29 2.22 1.09 1.66
7.7 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % คน 199 11 210 167 9 176 185 5 190 285 3 288 836 28 864
7.7.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง (เจาะเลือดครั้งที่ 3) Hct. น้อยกว่า 33 % ร้อยละ 4.84 2.74 3.79 3.37 1.08 2.23 2.69 1.20 1.95 2.46 0.23 1.35 3.34 1.31 2.33
7.9 จำนวนมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks (คน) คน 211 15 226 152 9 161 179 24 203 202 27 229 744 75 819
7.9.1 ร้อยละมารดาคลอดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 wks ร้อยละ 4.44 2.19 3.32 2.22 0.92 1.57 3.47 2.65 3.06 2.45 1.63 2.04 3.14 1.85 2.50
7.10 จำนวนการคลอดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) (การคลอดของเด็กแต่ละคน) คน 2461 153 2614 2174 193 2367 1971 199 2170 3301 328 3629 9907 873 10780
7.11 คลอดปกติ (คน) คน 1377 133 1510 1219 157 1376 1072 166 1238 2117 270 2387 5785 726 6511
7.12 คลอดผิดปกติ (คน) คน 1084 20 1104 955 36 991 900 33 933 1184 58 1242 4123 147 4270
7.12.1 ผ่าท้องคลอด คน 988 18 1006 872 25 897 821 23 844 1083 48 1131 3764 114 3878
7.12.1.1 อัตรา ผ่าท้องคลอด ร้อยละ 6.89 1.49 4.19 6.69 1.27 3.98 7.00 0.99 4.00 8.05 4.11 6.08 7.16 1.97 4.57
7.12.2 ใคลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ (คน) คน 78 2 80 63 9 72 63 5 68 80 6 86 284 22 306
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยเครื่องดูดสูญญากาศ ร้อยละ 1.20 0.44 0.82 1.60 1.64 1.62 1.58 0.57 1.08 1.62 0.43 1.03 1.50 0.77 1.14
7.12.3 คลอดโดยใช้คีม (คน) คน 12 12 11 1 12 7 2 9 16 4 20 46 7 53
7.12.2.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.11 0.00 0.06 0.11 0.04 0.08 0.12 0.14 0.13 0.20 0.18 0.19 0.13 0.09 0.11
7.12.4 คลอดท่าก้น (คน) คน 6 6 9 9 9 2 11 5 5 29 2 31
7.12.4.1 อัตรา คลอดโดยใช้คีม ร้อยละ 0.15 0.00 0.08 0.07 0.09 0.08 0.70 0.08 0.39 0.04 0.00 0.02 0.24 0.04 0.14
7.13 สาเหตุของการผ่าท้องคลอด
7.13.1 CPD คน 273 8 281 232 8 240 202 3 205 322 12 334 1029 31 1060
7.13.2 แฝด คน 5 5 16 1 17 12 12 18 1 19 51 2 53
7.13.3 ท่าก้น คน 79 1 80 49 3 52 58 3 61 86 6 92 272 13 285
7.13.4 Previous C/S คน 214 9 223 271 6 277 272 10 282 430 11 441 1187 36 1223
7.13.5 Fetal Distress คน 57 57 32 32 46 2 48 28 28 163 2 165
7.13.6 มารดาต้องการ คน 15 15 5 5 9 9 7 7 36 36
7.13.7 อื่นๆ .. คน 172 172 164 4 168 209 6 215 253 30 283 798 40 838
7.14 ครรภ์แฝด / จำนวนเด็ก คน 12 12 19 19 13 2 15 24 1 25 68 3 71
7.15 จำนวนทารกแฝดทั้งหมด (คน) คน 14 14 26 26 22 2 24 40 2 42 102 4 106
7.16 จำนวนมารดาแท้ง คน 41 41 39 3 42 37 37 148 148 265 3 268
7.16.1 แท้งเอง (Spontaneous Abortion) คน 40 40 39 3 42 34 34 141 141 254 3 257
7.16.2 ทำแท้งสำเร็จ (Criminal Abortion) / Therapeutic Abortion) คน 1 1 3 3 7 7 11 11
7.16.3 RSA คน
7.17 จำนวนมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี ( คน ) (จำนวนต้องเท่ากับ 1+2+3) คน 201 28 229 141 23 164 153 18 171 284 26 310 779 95 874
7.17.1. มารดาอายุ < 15 ปี คน 19 5 24 7 2 9 5 5 17 2 19 48 9 57
7.17.2. มารดาอายุ 15 - 17 ปี (17 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 81 5 86 46 9 55 56 5 61 131 19 150 314 38 352
7.17.3. มารดาอายุ 18 - 19 ปี (19 ปี 11 เดือน 29 วัน) คน 101 18 119 88 12 100 92 13 105 136 5 141 417 48 465
7.17.4. มารดาอายุ ≥ 35 ปี คน 258 13 271 265 15 280 297 20 317 391 26 417 1211 74 1285
8. ข้อมูลทั่วไปของเด็กแรกเกิด (คลอดใน รพ. และนอก รพ.)
8.0 จำนวนเด็กเกิดทั้งหมด (มีชีพ + ไร้ชีพ) คน 2237 473 2710 1778 198 1976 1465 174 1639 2848 216 3064 8328 1061 9389
8.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมด คน 2240 468 2708 1774 198 1972 1470 174 1644 2837 214 3051 8321 1054 9375
8.2 ทารกตายปริกำเนิด คน 25 5 30 8 8 14 3 17 15 2 17 62 10 72
8.2.1 จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ ที่คลอดใน รพ คน 20 5 25 7 7 9 1 10 13 2 15 49 8 57
8.2.1.1 ตายก่อนคลอด ( Antepartum ) คน 20 5 25 6 6 8 1 9 12 2 14 46 8 54
8.2.1.2 ตายขณะคลอด ( Intratepartum ) คน 1 1 1 1 1 1 3 3
8.2.2 จำนวนทารกตาย 7 วันแรกหลังเกิด (Early Neonatal Dead) คน 5 5 1 1 5 2 7 2 2 13 2 15
8.3 สาเหตุทารกตายปริกำเนิด ( เกิดไร้ชีพและทารก 0 ถึง <7 วันตาย )
8.3.1 พิการแต่กำเนิด (Congenital anomaly) เช่น ไม่มีสมอง หัวลีบ หัวบาตร คน
8.3.1.1 ไม่มีสมอง ไม่มีกะโหลก หัวลีบ หัวบาตร คน 1 1 1 1
8.3.1.2 ความผิดปกติของยีนส์ คน
8.3.1.3 Hb.Bart's hydrop fetalis คน
8.3.1.4 Birth defect คน
8.3.1.5 แขน ขาลีบ คน
8.3.1.6 ปากแหว่งเพดานโหว่ คน
8.3.2 เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด คน 2 2 2 1 3 1 1 2 5 2 7
8.3.2.1 ขาดออกซิเจนขณะคลอด เช่น การคลอดยาวนาน คลอดติดขัด / บาดเจ็บ คน 2 2 2 2 4 4
8.3.2.2 การคลอดยาวนาน / คลอดติดขัด คน 1 1 1 1 2 2
8.3.2.3 สำลักน้ำคร่ำ คน
8.3.2.4 สายสะดือย้อย สายสะดือพันคอ คน
8.3.2.5 อื่นๆ คน 1 1 1 1 1 1 7 7 10 10
8.3.3 คลอดก่อนกำหนด คน 2 2 4 2 1 3 4 3 7
8.3.4 สาเหตุเฉพาะอื่นๆ ในมารดา คน
8.3.4.1 ในมารดา เช่น ครรภ์เป็นพิษ น้ำคร่ำเป็นพิษ ซิฟิลิส มาลาเรีย คน 1 1 1 1 1 1 3 3
8.3.4.2 ในทารก เช่น บวม ซีด โครโมโซมผิดปกติ ติดเชื้อในเลือด ปอด (ความผิดปกติของสายสะดือ) คน 1 1 1 1 2 2
8.3.4.3 ไม่ทราบสาเหตุ คน 2 2 1 1 3 3 1 1 7 7
8.3.5 สาเหตุเฉพาะในทารก คน
8.3.5.1 PPHN คน 3 3 1 1 1 1 5 5
8.3.5.2 Neonatal sepsis คน
8.3.6 ไม่ทราบสาเหตุ คน 2 2 1 1 3 3
8.4 จำนวนทารกตาย ที่อายุ 7-28 วัน (Neonatal dead ) คน 1 1 1 1
8.5 จำนวนเด็กคลอดมีชีพ แยกตาม น้ำหนัก (8.5-8.6)
8.5.1 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิด>= 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 1988 459 2447 1573 186 1759 1308 168 1476 2601 196 2797 7470 1009 8479
8.5.2 เด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) คน 252 9 261 201 12 213 163 6 169 236 18 254 852 45 897
8.5.2.0 ร้อยละเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) (คลอดใน รพ. และนอก รพ.) ร้อยละ 9.44 1.05 5.25 6.12 1.56 3.84 8.22 1.46 4.84 5.97 2.67 4.32 7.44 1.68 4.56
................ ทารก Low Birth Weigth .....................
8.5.2.1 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 500-749 กรัม คน 2 2 1 1 3 3
8.5.2.2 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก <750-999 กรัม . คน 3 3 6 6 5 5 4 4 18 18
8.5.2.3 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,000 - 1,499 กรัม คน 24 24 9 1 10 10 2 12 7 2 9 50 5 55
8.5.2..4 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 1,500 - 1,999 กรัม คน 33 33 26 1 27 29 1 30 34 6 40 122 8 130
8.5.2..5 จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนัก 2,000 - 2,499 กรัม คน 190 9 199 160 10 170 119 3 122 190 10 200 659 32 691
8.5.3 เด็กเกิดมีชีพอายุครรภ์ครบกำหนดที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัม (คน) คน 144 6 150 219 6 225 77 1 78 153 17 170 593 30 623
8.5.4 การเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ภายใน 28 วัน คน 2 2 2 2 1 1 2 2 7 7
8.6 สาเหตุของ LBW คน 27 2 29 18 4 22 15 8 23 23 6 29 83 20 103
8.6.1 Preterm คน 98 2 100 90 5 95 84 9 93 111 21 132 383 37 420
8.6.2 Term SGA หรือ IUGR คน 90 4 94 84 6 90 61 2 63 120 7 127 355 19 374
8.7 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 16 3 19 10 3 13 14 2 16 16 1 17 56 9 65
8.8 น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ที่เกิดจากแม่ซีด (ดูจาก Hct. ที่น้อยกว่า 33% จากการเจาะเลือด) คน 28 1 29 29 2 31 32 2 34 27 1 28 116 6 122
............. ทารก Preterm .........................
8.9 จำนวนเด็กคลอดก่อนกำหนด คน 153 8 161 124 7 131 118 12 130 196 23 219 591 50 641
8.9.1 อัตราเด็กคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 7.70 0.96 4.33 2.61 0.70 1.66 3.47 2.09 2.78 3.34 3.10 3.22 4.28 1.71 3.00
8.10 เด็กคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม คน 101 3 104 86 6 92 80 9 89 121 19 140 388 37 425
8.11 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุต่ำกว่า 20 ปี คน 14 2 16 8 2 10 8 2 10 14 2 16 44 8 52
8.12 เด็กคลอดก่อนกำหนด ที่เกิดจากแม่อายุมากกว่า 35 ปี คน 34 1 35 24 24 23 4 27 86 6 92 167 11 178
8.13 การคลอด โครงการ Preterm prevention (ราย) ราย 21 21 27 7 34 13 2 15 7 2 9 68 11 79
8.13.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Previous Preterm ได้รับยาทั้งหมด (ราย) ราย 26 26 27 3 30 14 2 16 18 2 20 85 7 92
8.13.1.1 Previous preterm ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 18 18 21 3 24 12 2 14 7 2 9 58 7 65
8.13.1.2 Previous preterm ไม่ได้รับยา คลอด Preterm (ราย) ราย 5 3 8 1 1 6 3 9
8.13.2 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ Short cervix ได้รับยาทั้งหมด(ราย) ราย 5 5 1 1 6 6
8.13.2.1 Short cervix ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย 3 3 1 1 4 4
8.13.2.2 Short cervix ไม่ได้รับยา คลอด Preterm ( ราย) ราย
................ ทารก Birth Asphyxia ...............
8.14 การเฝ้าระวังภาวะการขาดออกซิเจนในเด็กเกิดมีชีพ
8.14.1 เด็กเกิดมีชีพมีภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน 73 73 53 2 55 69 10 79 67 7 74 262 19 281
8.14.1.1 APGAR SCORE ที่ 1 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 58 58 40 2 42 48 7 55 55 5 60 201 14 215
8.14.1.2 APGAR SCORE ที่ 5 นาที เท่ากับ 7 หรือต่ำกว่า คน 15 15 13 13 21 3 24 12 2 14 61 5 66
8.14.1.3 อัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 6.41 0.00 3.21 8.88 1.85 5.37 16.82 12.77 14.80 23.27 5.96 14.62 13.85 5.14 9.50
8.15 ปัจจัยสาเหตุภาวะการขาดออกซิเจนแรกเกิด (BA) คน
8.15.1.ปัจจัยสาเหตุมารดาที่มีความเสี่ยงสูง คน 11 11 12 12 11 11 13 13 47 47
8.15.1.1. Ante Partum Hemorrhage คน 1 1 1 1 3 3 1 1 6 6
8.15.1.2. Hypertensive Disorder in Pregnancy (HDP) คน 8 8 6 6 4 4 4 4 22 22
8.15.1.3. Posterm (Prolonged Pregnancy) คน
8.15.1.4. Medical Complication คน 2 2 2 2 3 3 7 7
8.15.1.5. Infection ระบุ..chrorioamnitis +prolong คน 2 2 2 2
8.15.1.6. อื่นๆ คน 3 3 1 1 6 6 10 10
8.15.2 .ปัจจัยจากการคลอดและการทำคลอด คน 27 27 33 1 34 26 2 28 23 3 26 109 6 115
8.15.2.1. Prolonged Labor คน 1 1 6 6 5 1 6 2 1 3 14 2 16
8.15.2.2. Sedative Drug คน 3 3 2 2 1 1 6 6
8.15.2.3. Abnormal Delivery คน 8 8 7 7 7 7 4 1 5 26 1 27
8.15.2.4. Fetal Distress คน 9 9 7 7 6 6 7 1 8 29 1 30
8.15.2.5. อื่นๆ ระบุ.........ไม่ทราบสาเหตุ........... คน 2 2 5 1 6 3 1 4 6 6 16 2 18
8.15.2.6 สายสะดือพันคอ+น้ำคร่ำมาก คน 1 1 4 4 2 2 1 1 8 8
8.15.2.7 abruptio placenta คน 2 2 1 1 2 2 5 5
8.15.2.8 thick maconium stain คน 1 1 2 2 1 1 1 1 5 5
8.15.2.9 Prolaped cord คน
8.15.3 ปัจจัยจากตัวเด็ก(ทารก) คน
8.15.3.1. LBW คน 27 2 29 17 4 21 14 8 22 22 6 28 80 20 100
8.15.3.1.1. Preterm Baby คน 22 2 24 9 1 10 13 4 17 15 6 21 59 13 72
8.15.3.1.2. SGA หรือ IUGR/ครรภ์แฝด คน 5 5 6 3 9 1 1 6 6 18 3 21
8.15.3.1.3 มารดาเสพยา / เหล้า/ บุหรี่ คน 2 2 1 1 3 3
8.15.3.2. Fetal Malformation คน 1 1 1 1 1 1 3 3
9.1 ภาวะแทรกซ้อนขณะรอคลอด
9.1.1 ภาวะความดันโลหิตสูง 39 39 51 1 52 60 60 82 2 84 232 3 235
9.1.1.1 - eclampsia 1 1 2 2 3 3 1 1 7 7
9.1.1.2 - severe pre-eclampsia 19 1 20 20 20 29 1 30 60 3 63 128 5 133
9.1.1.3 - mild pre-eclampsia 10 10 16 4 20 40 1 41 39 39 105 5 110
9.1.1.4 - HELLPS syndrome 2 2 1 1 1 1 4 4
9.1.2 - ภาวะเบาหวาน GDMA1 GDMA2 overt DM 129 129 117 117 159 159 224 1 225 629 1 630
9.1.3 - APH 10 1 11 11 11 10 10 10 10 41 1 42
9.1.3.1 - Placenta previa 12 12 8 8 9 9 12 12 41 41
9.1.3.2 - Abruptio placenta 4 4 2 2 6 6 2 2 14 14
9.1.4 - PROM 47 3 50 55 6 61 67 4 71 124 10 134 293 23 316
9..1.5- Chorioamnionitis 1 1 1 1 3 3 5 5
9.1.6 - Premature contraction 68 68 70 70 101 2 103 91 3 94 330 5 335
9.1.7 - prolapsed cord
9.1.8 - อื่นๆ เช่น fetal distress, thick meconium 14 14 5 5 50 50 39 39 108 108
9.2 ภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
9.2.1 มดลูกแตก คน
9.2.2 Amniotic fluid embolism คน
9.2.3 รกติด คน 9 9 11 11 5 5 5 5 30 30
9.2.4 Prolapse cord คน
9.2.5 abruptio placenta คน 2 2 2 2 3 3 7 7
9.2.6 ติดไหล่ คน 10 10 12 12 4 4 5 5 31 31
9.2.7 Chorioamnionitis คน 1 1 1 1
9.2.8 อื่นๆ คน 4 4 2 2 15 15 14 14 35 35
9.3 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
9.3.1 ตกเลือด คน 27 4 31 31 7 38 40 3 43 59 10 69 157 24 181
9.3.2 ตัดมดลูกจากภาวะตกเลือด คน 2 2 1 1 3 3
9.3.3 ติดเชื้อ คน 2 2 1 1 2 2 5 5 10 10
9.3.4 รกติดแน่น คน 3 3 6 6 1 1 10 10
9.3.5 รกค้าง คน 9 9 7 7 6 1 7 10 10 32 1 33
9.3.6 อื่นๆ คน 1 1 3 3 1 1 3 3 8 8
9.4 จำนวนมารดาตาย ( คน ) คน 1 1 2 2 3 3
9.4.1 อัตรามารดาตายต่อแสนการเกิดมีชีพ อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 3.98 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 110.74 55.37 2.13 0.00 1.07 1.53 27.69 14.61
9.5 สาเหตุมารดาตาย (ตามเกณฑ์ CE) คน
9.5.1. เกี่ยวข้องกับการแท้ง Pregnancies with abortive outcome คน
9.5.2. ความดันโลหิตสูง Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth, and the puerperium คน
9.5.3. ภาวะตกเลือดหลังคลอด คน
9.5.4. ภาวะติดเชื้อที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ Pregnancy-related infection คน
9.5.5. ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมอื่น Other obstetric complications คน
9.5.6. ภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลรักษา Unanticipated complications of management คน
9.5.7. ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่ใช่ทางสูติกรรม Non-obstetric complications
9.5.7.1 ตายจากการติดเชื้อ โควิด-19 คน
9.5.7.2 ตายจากโรคทางอายุรกรรม
9.5.7.2.1 มะเร็ง คน
9.5.7.2.2 ไทรอยด์ คน 1 1 1 1
9.5.7.2.3 ความดัน คน 1 1 2 2 3 3
9.5.7.2.4 เบาหวาน คน 1 1 4 4 5 5
9.5.7.2.5 โรคไต คน
9.5.7.2.6 โรคตับ คน
9.5.7.2.7 โรคหัวใจ คน
9.5.7.2.8 โรคทางเดินหายใจ คน 1 1 1 1
9.5.7.2.9 โรคทางเดินอาหาร คน
9.5.7.2.10 SLE คน
9.5.7.2.11 อื่นๆ คน 1 1 1 1
9.5.8. ไม่ทราบสาเหตุ Unknown/undetermined คน 2 2 2 2
9.5.9.อุบัติเหตุจากภายนอก รวมการฆ่าตัวตาย ฆาตกรรม Coincidental causes คน
10. การควบคุมป้องกันการติดเชื้อ HIV
10.1 จำนวนหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ทั้งหมด (คน) คน 12 12 12 12 8 1 9 40 2 42 72 3 75
10.1.1 จำนวนหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ที่มีการฝากครรภ์ คน 11 11 12 12 8 8 38 1 39 69 1 70
10.1.2 จำนวนหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้ฝากครรภ์ คน 1 1 2 1 3 3 1 4
10.2 จำนวนหญิงคลอดที่ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด คน 10 10 12 12 5 5 24 24 51 51
10.3 จำนวนเด็กแรกเกิดที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ (คน) คน 9 9 11 11 5 5 22 22 47 47
10.4 จำนวนเด็กที่ได้รับยาต้านไวรัสหลังคลอด คน 8 8 10 10 4 4 23 23 45 45
10.5 จำนวนเด็กที่ได้รับนมผสมขณะอยู่ในโรงพยาบาล คน 5 5 30 12 42 34 32 66 19 19 88 44 132
10.6 จำนวนเด็กที่อายุครบ 18 เดือน ต้องตรวจหาการติดเชื้อ HIV (คน) คน 1 1 4 4 2 2 1 1 8 8
10.7 จำนวนเด็กที่อายุครบ 18 เดือน ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อ HIV คน 3 3 4 4 2 1 3 1 1 10 1 11
10.8 จำนวนเด็กที่ตรวจหาการติดเชื้อ HIV และผลพบว่ามีการติดเชื้อ HIV คน
10.9 จำนวนมารดา inconclusive HIV ได้รับยาขณะคลอด ทารกไม่ได้รับยาต้านไวรัส คน
11. การตรวจคัดกรอง ไทรอยด์ของทารกแรกเกิด คน
11.1 จำนวนเป้าหมายเด็กแรกเกิด คน 1763 224 1987 1481 247 1728 889 238 1127 2274 300 2574 6407 1009 7416
11.2 เด็กแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรอง (ราย) คน 1755 220 1975 1454 238 1692 871 230 1101 2259 296 2555 6339 984 7323
11.3 เด็กแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรอง (%) ร้อยละ 59.07 26.46 42.77 57.73 26.63 42.18 47.27 25.59 36.43 47.74 20.45 34.10 52.95 24.78 38.87
11.4 เด็กแรกเกิด TSH ที่ผลผิดปกติ (ราย) คน 10 10 10 2 12 30 1 31 242 20 262 292 23 315
11.5 เด็กแรกเกิด TSH ที่ผลผิดปกติ (%) ร้อยละ 0.17 0.00 0.09 0.16 0.21 0.19 0.96 0.78 0.87 3.89 1.75 2.82 1.29 0.69 0.99
11.6 เด็กแรกเกิดที่ได้รับการตรวจยืนยัน (ราย) คน 176 8 184 175 13 188 142 11 153 237 16 253 730 48 778
11.7 เด็กแรกเกิดที่ได้รับการตรวจยืนยัน (%) ร้อยละ 5.34 2.91 4.13 6.99 2.42 4.71 5.59 4.67 5.13 7.10 3.64 5.37 6.25 3.41 4.83
11.8 เด็กแรกเกิดที่ได้รับการยืนยันความผิดปกติ (ราย) คน 6 6 9 1 10 4 4 42 3 45 61 4 65
11.9 เด็กแรกเกิดที่ได้รับการยืนยันความผิดปกติ (%) ร้อยละ 0.13 0.00 0.07 2.26 0.18 1.22 0.85 0.00 0.43 0.94 0.15 0.55 1.04 0.08 0.56
12 เด็กได้รับการคัดกรอง OAE คน 690 19 709 553 64 617 185 55 240 282 31 313 1710 169 1879
12.1 ปกติ คน 760 15 775 581 67 648 198 46 244 290 13 303 1829 141 1970
12.2 ผิดปกติ คน 43 6 49 57 20 77 14 6 20 1 1 2 115 33 148